Üniversiteye kabul dönemi sanc l

Capital (Turkey) - - HOBIM -

SAYISAL ZEKA

Robert Lisesi mezunuyum. Ortalaman n üzerinde bir ö renciydim ve matematik, fen gibi say sal derslere merakl yd m. Nitekim üniversitede mühendisli i seçtim. New York Columbia Üniversitesi’nde. Endüstri Mühendisli i okudum. Üniversiteden dört y lda mezun oldum.

BEL RS ZL N STRES

En zor okul dönemim; lise sonda üniversiteye kabul dönemleriydi. stedi iniz üniversiteye kabul edilece iniz ya da istedi iniz dal okuyaca n z belli olmad için bu durum gençler üzerinde büyük bask ve stres yarat yor. Üniversitedeki son iki y l m birçok güzel an yla süslü. Üniversite, aileden uzakla p tek ba n za hayat n zla ilgili birçok karar ald n z, gelece e umutla bakt n z bir dönem.

K MLERLE GÖRÜ ÜYOR?

Robert Lisesi’nden özellikle Türkiye’de ya ayanlar n büyük bir bölümüyle görü üyorum. Bir grup arkada m doktor ve akademisyen oldu, di er grup ise özellikle enternasyonal irketlerde üst düzey yönetici durumunda. Çok az bir bölümü ise benim gibi giri imci oldu. Columbia Üniversitesi’nden ise hala görü tü üm 4-5 ki i var. Amerika co rafyas n n büyük olmas ve mezunlar n tüm Amerika’ya da l yor olmas yüz yüze görü meyi zorla t r yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.