A abey ile ortak sevinç

Capital (Turkey) - - HOBIM -

ortalamas da orta seviyelerdeydi.

Üniversite arkada lar n n büyük bir bölümüyle hala görü meye devam eden Bilecik, bu görü meleri stanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derne i çat s na ta d klar n söylüyor. Bilecik’in üniversite ya am ndan haf zas na kaz nan an lar n ise öyle aktar yor:

“Hat rlad m en kötü an lardan biri, dördüncü s n f bitti inde tek sömestirden kalan bir dersimin olmas ve o ders nedeniyle dönemin uzamas yd . Yeni uzat lan dönemde o ders aç lmad için ekstradan bir dönem kaybetmi tim. Bu beni çok üzmü tü. yi an lar mdan biri ise TÜ Mühendislik Fakültesi’nin neredeyse bütün ö rencilerinin kat ld y l sonu mezuniyet balosunda ya ad klar md . Bu gecenin düzenleyicileri olarak çok güzel bir ticari gelir elde etmi tik. O baloyla ilgili olarak hem haz rl k süresince ya ad m z e lenceyi hem de balonun oldu u gün hissetti im pozitif enerjiyi hiçbir zaman unutmuyorum.”

PLANLI ÇALI MA

Soyak Holding CEO’su M. Emre Çaml bel, stanbul Y ld z Teknik Üniversitesi n aat Fakültesi’nden dört y lda derece ile mezun oldu. n aat mühendisli i yüksek lisans n da Amerika’da Massachusetts

ZOR KO ULLAR

Alg s yüksek bir ö renci oldu um için 50 ki ilik s n flarda okumama ra men ba ar l oldum. Çal kand m ama gerçek hayattan kopuk bir ö renci de ildim. Herhangi bir kursa gitmeden, s nava ilk girdi im y l kazand m Atatürk Üniversitesi letme Fakültesi’ni yakla k 4,5 y lda bitirdim. Askerlikten sonra da pazarlama alan nda yüksek lisans yapt m. Kendi geli imim için gerekli e itimi ald m dü ünüyorum.

BA ARININ ANAHTARI

Lise 1’nci s n fta ö retmen olmad için matematik ve geometri dersleri bo geçiyordu. Dönemin sonunda yeni gelen bir hoca bize dersleri h zland r lm bir ekilde verdi. Bu durumda s navlarda ba ar l olamad m. Derslerden 10 üzerinden 1 ve 2 ald m. Ancak daha sonra güz dönemi s navlar nda her ikisinden de 10 ald m. O dönemki çal malar m bana üniversite s navlar için bir temel olu turmu tu. Bu bana ba ar s zl n bile iyi de erlendirilirse ba ar n n anahtar na dönü ebilece ini mesaj n verdi.

ORTAK SEV NÇ

Üniversite s nav sonuçlar n n zarflar geldi inde abimle birlikteydik. Onun haz rlanma süreci uzun olmu tu ve s nava ayn y l birlikte girmi tik. S nav sonuçlar n n zarflar benim elimdeydi. Önce kendiminkini açt m, kazanm t m ama abim kazanmam sa çok üzülece im içim kalbim ata ata onunkini açt m. Onun da kazand n görünce sevincim katlanarak büyümü tü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.