“Dostumu kaybettim”

Capital (Turkey) - - HOBIM - Bornova Anadolu Lisesi ve aile yan nda geçen y llardan sonra üniversite bana muazzam özgürlük verdi. ngilizce s nav n kaç rd m için bir y l haz rl k okudum. Üniversiteyi yar m dönem uzatt m ve 4,5 y lda bitirdim. lgilendi im konularda hep çok yüksek

KR T K KARAR

Hukuk fakültesine gitmek isterken üniversite s nav na iki ay kala karar m de i tirdim ve ODTÜ letme için gece gündüz çal maya ba lad m. Bu yo un çal man n sonucunda ODTÜ’yü kazanmay ba ard m. Ailem hariç çevremdeki birçok ki i bu ba ar ya a rd .

ÖZGÜRLÜK SUNDU

ACI HATIRA

hedeflerim ve hayallerim vard ve bunlar ba arabilmek için de disiplinli bir ekilde çal mam gerekti ini dü ünüyordum. San r m bu yüzden de her zaman s n f n en çal kanlar aras ndayd m. Fakat unu da belirtmek isterim; bana göre ba ar l ö renci olmak, saatlerce kitaplara bo ularak ders çal mak demek de il. Zaman ve bilgiyi verimli ekilde kullanarak hem derse hem de sosyal hayata zaman ay rabilmek gerekiyor. Ben s n f arkada lar mla beraber çal arak konulara çok daha iyi ve h zl vak f olabiliyordum. Bu yüzden ö rencilik y llar mda edindi im bu al kanl m bugün i hayat mda da devam ettiriyorum.

Uzun süreler ara t r r, sonunda karar verme sürecinde çok süratle davran rd m. nce eleyip s k dokuman n ayn zamanda i hayat ndaki pratiklerde de çok i ime yarad n söyleyebilirim. Y ld z Teknik Üniversitesi’nde okurken yapt m staj tecrübem de yine genç ya larda edindi im tecrübelerimin aras nda. Üniversite 3’ncü s n ftayken Mukavemet II dersinin yaz l s nav ndan 98 alm t m. Bu durum arkada lar m aras nda prestijimi oldukça yükseltmi ti. Kötü an lar n içinde ise 90’l y llar n ba nda okulda ç kan birtak m olaylar n neticesinde, asl nda olaylarla hiç alakam yokken çevik kuvvet polislerinin müdahalesinde arada kalmam yer al yor.”

Birlikte okudu umuz ve her türlü sosyal aktiviteyi birlikte organize etti imiz yak n dostum Mete Akman’ kaybettim. Birlikte bir Bodrum gezisi haz rl içindeydik. Bu benim ya ad m en berbat an oldu.

TAYFA GRUBU

En güzel an lar m ise “Tayfa” diye adland rd m z bir grup yak n arkada mla organize etti imiz gezi, parti ve toplant larda ya ad m. letme Toplulu u’nun kurulu u ve o dönemde yapt m z çal malar da bende ho an lar olarak kald .

BA LAR KOPMADI

Arkada lar m n birço uyla ili kim devam ediyor. S k görü emesek de bir ekilde birbirimizden haberdar oluyoruz. Arkada çevremin büyük bir ço unlu u farkl irketlerde üst düzey yönetici oldu. Çok az arkada m kamuyu seçti ve bildi im kadar yla aralar nda politikaya at lan olmad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.