Piyasa volatil olacak

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - TALİP YILMAZ

Piyasalarda son dönemde ya anan dalgalanma, kafalarda soru i aretlerinin olu mas na neden oluyor. Bu durum beklentilere de yans yor. 17 arac kurum ve portföy yönetim irketinin üst düzey yöneticisiyle yapt m z anket, bunu net olarak gösteriyor. Tahmin yapman n zor olaca bir sürece girerken anket kat l mc lar m z n tahminleri öyle:

Endeks 91.500 seviyesinden a a döndükten sonra bu seviyelerin seçimlere kadar olan süreçte yeniden görülüp görülemeyece i merak konusu. Anket kat l mc lar n n 7’si yeniden 90.000 üstünü öngörürken 10’u daha a a seviyelere i aret ediyor. ki kat l mc n n tahmini 80.000 alt seviyeler.

Dünyada rüzgar dolardan yana esiyor. Geçen ay 2,50’nin üzerine ç karak tarihi zirvesini gören dolar kurunda sular hemen durulmayacak gibi. 2,45 alt n 5 kat l mc öngörürken, 4 kat l mc n n 2,55 üzerinde yeni zirvelerin görülebilece ini söylemesi dikkat çekici.

Merkez Bankas ’n n politika faizinde alaca kararlar, sadece faiz de il, borsa ve kur üzerinde de etkili oluyor. Piyasalar n beklentisi, geçen ay oldu u gibi Merkez’den kontrollü indirim. Bu ortamda gösterge faizde yüzde 8,5 üstü seviyeyi öngören 1 kat l mc var. Yüzde 8 alt tahminde bulunan ise 11 kat l mc var.

Alt n konusunda anket kat l mc lar a rl kl olarak 1.200-1.250 aral na odaklanm durumda. Dokuz kat l mc bu aral a i aret ediyor. Üç kat l mc 1.300 seviyesinin üzerinin görülece i öngörüsünde bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.