“Dengeli portföy öneriyoruz”

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - YATIRIM ARAÇLARINDA GEÇEN AY

isse senedi piyasas , geçen ay Merkez Bankas ’n n politikalar na ve iç makro göstergelere çok odakland . MB’nin alt bantta 25 baz puan gibi s n rl bir indirime gitmesi, üst bantta da 50 baz puanl k dü ü yönünde karar vermesiyle piyasalar biraz rahatlam görünüyor. Bundan sonraki süreçte MB faiz kararlar n n siyasi söylemlere ba l olarak yine izlenecek konulardan biri olaca n söyleyen Yat r m Finansman Ara t rma Müdürü Zümrüt Can Ambarc , u de erlendirmelerde bulunuyor:

“Bundan sonra as l izlenmesi gereken konu yurtd piyasalar olacak. Özellikle de FED taraf nda yap lacak aç klamalar, global piyasalara yön verecek. FED’in faiz art r m takvimi ve art r m h z , önemli. Ancak daha k sa vadede Türkiye’de makroekonomik göstergeler olumlu. Endeks için 90.00095.000 band ndaki hedefimizi koruyoruz. lk çeyrekte bankalar n fonlama maliyeti çok dü medi i için kârlar beklentilerin alt nda kalabilir. Bu nedende dengeli bir portföy yap lmas n tavsiye ediyoruz.” FAİZ / MEVDUAT VE ÖST ÖNER YOR Petroldeki dü ü sonras cari aç n azalmas , enflasyonun ve reel faizlerin dü meye devam etmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Euro Bölgesi’nde likiditenin artaca n da göz önüne al rsak DÖVİZ / GÜÇLÜ DOLAR DÖNEM Merkez Bankas ’n n piyasan n beklentilerine paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirmesi, dövizdeki sular n durulmas n sa lad . Çünkü 50 baz puan üstü indirimler, 2,50 seviyesinin üzerinde yeni zirvelere neden olabilirdi.

Bundan sonraki süreçte FED politikalar n etkileyecek makro göstergeler ve sonras nda FED kararlar yak ndan izlenecek. Dünyada güçlü dolar senaryosunun devam ediyor olmas nedeniyle portföylerde dolar baz nda ürünler bulundurulmal . önümüzdeki aylarda Merkez Bankas ’n n faizi dü ürme ihtimali yüksek. 24 ubat’ta ise MB, politika faizinde 25 baz puan s n rl bir indirim yaparak yüzde 7,50’ye çekti. Bu ortamda mevduat öncelikli tercih, alternatif getiri için ÖST tercih edilebilir. BORSA / DEFANS F H SSELER Son dönemde volatil bir süreç izleyen borsada 85.000 seviyelerine kadar bir düzeltme hareketi gözlendi. MB politikalar na ba l olas yukar hareketlerde tekrar 90.000 üstü seviyelerin test edilmesi mümkün. Ancak uzmanlar daha temkinli. Yukar hareketlerde bankac l k hisseleri öne ç kacakt r. Daha defansif hareket etmek isteyenler için temettü verimi yüksek hisseler izlenebilir. Bunun yan nda mali yap s güçlü, dalgalanmalardan az etkilenebilecek hisseler tercih edilebilir. ALTIN / YUKARI HAREKETTE SATILIYOR Alt n n ons fiyat , dolardaki güçlenmenin devam etmesiyle birlikte kas mda 1.132 dolara geriledikten sonra önce tepki al mlar sonra sviçre Merkez Bankas kararlar ve FED politikalar yla ilgili belirsizliklerle 1.300 dolara geldi. Sonras nda ise h zl yükseli , sat f rsat yaratt ve fiyatlar 1.200 dolara kadar indi. Güçlü dolar senaryosunun devam etti i ortamda, yukar hareketler sat f rsat olarak kullan lmaya devam edecek. Gram/TL olarak 100 TL’ye do ru hareketlerde, yerli yat r mc n n sat yapt ayr ca dikkat çekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.