“VOLATİLİTEYİ YÖNETME FORMÜLÜM”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Birçok sektör için 2015 y l zorlu ba lad . Ancak h zl tüketim bunlardan biri de il. Sektörün büyük oyuncular ndan biri olan P&G’nin Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Ba kan Tankut Turnao lu, çift haneli büyüme hedeflerini u anda realize ettiklerini söylüyor. Özellikle kozmetik sektörünün h zla büyüdü ünü aç kl yor.

Son y llarda ki isel bak m pazar nda önemli bir hareket oldu una da dikkat çeken Turnao lu’na göre bu hareketin arkas nda gençler var. “Türkiye’deki üniversiteli say s 4 milyon. 18-24 ya grubunda yer alan bu arkada lar kendi bak mlar na önem veriyor, ki isel bak m kategorileri de h zl büyüyor” diyor. Turnao lu, bu ya grubunun Türkiye’yi de i tirece ine inan yor. “Bizim milenyal dedi imiz 1990 ve üstü do umlular, 10 y l içinde Türkiye’deki tüketim hareketinin yüzde 50’sini olu turacak ve tüketime onlar n al kanl klar yön verecek” diye konu uyor.

Turnao lu’nun bu y l gündemindeki önemli ilk üç konu ise s ras yla öyle: De er yaratan inovasyon, verimlilik ve pazarlama stratejilerini tüketici ihtiyaçlar do rultusunda yenilemek. Neden bu konular n öncelikli oldu unu ve bu kapsamda neler yapt n da kendisinden dinliyoruz: “ ki y ld r Türkiye’yi yönetiyorum ve geldi im günden beri dolarda sürekli bir volatilite var. Bu durumu yönetirken inovasyon taraf nda aya n z hiç gazdan çekmemek ve verimlili i de çok iyi yönetmek gerekiyor. Verimlilikte bizim en çok üzerinde durdu umuz konu dijitalle me. Dijitalle meyle bilgiyi en h zl ekilde demokratize etmeye çal yoruz. Bizim irketimiz yukar dan a a ya de il a a dan yukar ya do ru yönetilir. Mümkün oldu unca i imizi basit yönetmeye çal yoruz. Bu nedenle oda m zda dijitalle meyi bütün i süreçlerimize yerle tirmek var. Pazarlama stratejilerimizi günün tüketici ihtiyaçlar do rultusunda yenilemek de önemli. Art k pazarlama ileti imimizin yüzde 25’ini dijitalde yap yoruz. Hedefimiz bu y l bu oran yüzde 30’a ç karmak. Çünkü tüketici orada.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.