“ LHAM KAYNA IM TÜRK YE OLDU”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

P&G, markalar n sosyal görevi olmas gerekti ini savunan bir irket. Bu nedenle marka ileti iminde bu noktay ön plana ç kar yor. irketin bu kapsamdaki son kampanyalar ndan biri “K z Gibi”. Global bir kampanyan n Türkiye aya olan “K z Gibi”nin kökeni ise asl nda 10 y l önce Orkid’in “Çocuk da yapar m kariyer de” sloganl kampanyas . P&G’nin Türkiye’de olu turulan bu çal madan ilham alarak “K z Gibi”yi hayata geçirdi ini belirten Turnao lu, ünlü olarak Nil Karaibrahimgil’in kullan ld ve dijital mecralarda oldukça aktif ekilde yürütülen bu kampanyan n imdiden dijitalde 17 milyon ki iye ula t n söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.