“DANIŞMANLIĞIN AĞIRLIĞI ARTACAK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Dünyan n en büyük üst düzey yönetici yerle tirme irketi olan Korn Ferry, bundan 8 y l önce stratejisini yeniden belirledi. Yetenek yönetiminde uzmanla m Lominger, PDI Ninth House ve Global Novations gibi küçük irketleri sat n alarak faaliyet alan n geni letti. Üst düzey yönetici yerle tirmenin yan s ra yöneticilerin hedeflerine ula malar n kolayla t racak dan manl k hizmeti de vermeye ba lad . alan n da entegre yetenek yönetimi olarak yeniden tan mlad .

Bugün global olarak 1 milyar dolar ciroya sahip Korn Ferry, gelirlerinin yüzde 60’ n yönetici yerle tirmeden geri kalan n da dan manl k hizmetlerinden elde ediyor.

Bu geli melere paralel olarak Korn Ferry Türkiye ofisi de organizasyon yap s n de i tirdi. irketin yönetim kurulu ba kan erif Kaynar, onursal ba kanl a geçti. Genel müdürlü e Nilgün Langenberg geldi.

Langenberg, Korn Ferry olarak dünyada 5 tane uzmanl k alanlar oldu unu söylüyor. Tüketim ürünleri, finansal hizmetler, sa l k, teknoloji ve endüstri alanlar nda sektör baz nda özel bir yap lanmalar oldu unun alt n çiziyor. irket Türkiye’de de yava yava bu yap lanmay benimsiyor. Türkiye’de gelirlerinin yüzde 90’ n yönetici yerle tirmeden, yüzde 10’unu dan manl ktan elde eden Korn Ferry, önümüzdeki dönemde dan manl k alan ndaki hizmetlerini büyütmek niyetinde. Bugün ellerinde liderlik özelliklerini davran lar baz nda analiz eden önemli araçlar oldu unu belirten Langenberg, bu araçlarla irketlerin organizasyonel olarak geli melerine yard mc olacaklar n söylüyor. “Örne in ki inin terfi etti inde nas l reaksiyon gösterece ini ölçen bilimsel testler var. O testi yapt n zda terfi edecek ki inin yeni görevinde ba ar l olup olmayaca n de erlendirme ans n z oluyor. Ayr ca üst düzey yöneticilerin irket hedeflerine ula malar na yard mc oluyoruz. Hedeflerini ö reniyor, irketin verilerini al yor ve benzer irketlerle k yasl yoruz. Yöneticilere ‘Siz hedefe giden yolda uradas n z ve unlara ihtiyac n z var’ diyoruz. Böylelikle yeterli ve yetersiz olduklar alanlar görüyor, önceliklerini belirleyebiliyorlar. Kulland m z tüm testler Korn Ferry’ye ait. Bizimki kadar geni global database’e sahip olan bu tür ba ka testler de yok” diyor.

Bu testleri yak n zamanda Türkçe’ye çevirdiklerini de aç klayan Langenberg, “Büyüme ve de i im plan olan tüm irketlerle çal maya haz r z. Gelecek 3 y lda Korn Ferry Türkiye olarak toplam gelirimizin yüzde 30’unu dan manl ktan elde etmeyi planl yoruz” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.