“HEDEF 6 MİLYAR DOLARI BÜYÜTMEK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Geçti imiz günlerde pazarlama dünyas nda önemli bir geli me oldu. Türkiye’nin ilk ve en büyük spor pazarlamas kurulu u Sportsnet, dünyan n en büyük spor ajans Octagon ile stratejik bir i birli ine imza att . Yap lan anla ma kapsam nda Octagon art k Sportsnet ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösterecek.

Asl nda 8 y ld r Octagon’la birlikte çal t klar n belirten Sportsnet Group Kurucusu ve CEO’su Ahmet Gülüm, “Biz ajans n Türkiye’deki eli kolu pozisyonundayd k. Ancak geçti imiz y l itibariyle Türkiye’nin ve spor endüstrisinin gitti i yöne bakarak dünya ile entegre olabilecek bir aç l m ihtiyac hissettik ve Octagon’un Türkiye ofisini açmaya karar verdik” diyor.

Octagon stanbul ofisi Türkiye’nin yan s ra Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Romanya ve Bulgaristan’dan da sorumlu.

Türkiye spor sponsorlu unda da henüz yolun ba nda. Bu alanda markalar n sadece 10 küsür y ll k bir hikayeye sahip olduklar n dile getiren Gülüm, yine de çok önemli hamleler gerçekle tirildi ini söylüyor. Rakamlarla gidilecek yolu öyle anlat yor: “Dünyada markalar sponsorluklara 50 milyar dolar n üzerinde yat r m yap yor. Bunun yüzde 84’ü yani 45 milyar dolar spor sponsorlu una harcan yor. Bunun iki kat bir rakam da sponsorluk ileti imine yat r l yor. Dünyadaki toplam 550 milyar dolarl k reklam harcamas n n yüzde 24’ü spor ve etraf na harcan yor. Türkiye’de bu oran yüzde 5-6 oran nda. Yani gidilecek çok yol var.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.