“KONUTA TALEP ARTACAK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Serdar nan, son dönemde yabanc sat lar n n büyük ivme kaydetti ini aç kl yor. Sat lar n n yüzde 60’ n yerli, yüzde 40’ n yabanc lara gerçekle tirdiklerini belirten nan, bu y l al m i tah n n geçen y la k yasla daha iyi olaca n dü ünüyor. Y la ili kin öngörülerini öyle dile getiriyor: “2015 y l nda, öncelikle konut kredisi faiz oran nda dü ü olmas n bekliyoruz. Faiz oranlar ndaki dü ü , sektörün 2015 performans na olumlu etki yapacak. Bu oran dü ünce talep artacak.” Bas n Ekspres Yolu’nda Terrace Ev-Ofis projesi oldu unu anlatan nan, bu projenin 5 y ld zl otel ayr cal klar n modern bir i merkezinin avantajlar yla birle tirece ini ifade ediyor. Di er projeleriyle ilgili detaylar öyle payla yor: “ stanbul’un en çok kazand ran semti olarak tan nan Beylikdüzü’nde, 2015 y l nda in as na ba lamay dü ündü ümüz Terrace Lotus projemiz ise stanbul’da yat r m n yeni adresi olmaya aday. Lotus, giydirme cephesi, yemye il bahçeleri ve keyifli sosyal alanlar yla i dünyas n n ve ehir ya am n n stresini d ar da tutacak ekilde planland . n at na ba lamay planlad m z bir di er projemiz, stanbul’un en h zl de erlenen bölgelerinden Halkal -Atakent’te yer alacak Terrace Su. Bu Atakent’te tamamlanan Terrace Tema’dan sonra ikinci projemiz olacak. Ba dat Caddesi’nde Terrace serisinin ilk adresi Terrace Cadde 251 de göz al c mimarisiyle dikkatleri üzerine çekecek, bölgenin en prestijli binalar ndan biri olacak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.