“İLK HEDEF BİLİNİRLİĞİ ARTIRMAK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

ahveleriyle ünlü Alman perakende zinciri Tchibo, 2006 y l nda Türkiye pazar na girdi. lk y l 4 ma aza açarak faaliyetlerine ba layan zincir, bugün Türkiye’de 11 ilde toplam 56 ma azayla yer al yor. Türkiye’de henüz 9 y ll k bir geçmi e sahip olmas na ra men Tchibo, 1949 y l ndan itibaren Avrupa’da ciddi bir büyüme kat etmi durumda. Marka bugün 60 ülkede 1.300 ma azas yla operasyonlar n yürütüyor. 3,5 milyar Euro cirolu irket i modeliyle de sektörde oldukça farkl bir noktada yer al yor. lk i i kahve olan Tchibo, 70’li y llarda g da d kategorilere de girdi. Spor malzemelerinden konser biletlerine kadar birçok kategoride ürün Tchibo ma azalar nda uygun fiyatl olarak sat lmaya ba land .

Bugün bu s rad i modeliyle Tchibo, haftal k de i en konseptlerle tüketiciye ula yor. Online sat lar konusunda da marka oldukça iddial . Tchibo online perakende sat lar yla Almanya online perakende pazar nda 5’inci büyük oyuncu konumunda.

Markan n Türkiye’ye geli i de ilginç. Tchibo ile ilk mü teri olarak tan an ve her hafta yeni dünya konseptini çok be enen enay Küçük Tan u, Türkiye’ye girme plan olmayan markay ikna eden ki i... O dönem sveç’te perakende sektörüne dan manl k hizmeti veren Tan u, perakende de oldukça deneyimli bir isim.

Türkiye’de Zara’n n kurucu ekibinde yer ald ve 2 y l Türkiye operasyonunda çal t ktan sonra Zara’n n spanya’daki merkez ofisinde 4,5 y l kritik görevlerde bulundu. Markan n birçok ülkeye giri inde kurucu ekiplerde önemli bir rol oynad . Perakende master’ n Tchibo’da yapt n ifade eden Tan u, Tchibo’nun kurucu genel müdürü olarak 9 y lda geldikleri noktay ba ar l buluyor. Ancak “Özellikle marka bilinirli i konusunda daha yapacak çok i leri oldu unu dü ünüyor. Ma aza tan n rl nda u anda yüzde 40-45 oran nday z. Avrupa’da ma azac l k konseptiyle 9 ülkede var z ve bu ülkelerde tan nma oran m z yüzde 90’larda” diyor. Tan u, markay güçlendirmek için 2 y l önce reklam kampanyalar yapmaya ba lad klar n anlat yor. “O dönem yüzde 5 olan bilinirli imiz imdi yüzde 45’lerde. Hedefimiz bilinirli i yüzde 90’a ta mak” diye konu uyor.

Tchibo, çok h zl yay larak büyüme pe inde de il. Tan u, i modellerinin de çok h zl yay lmaya uygun olmad n ifade ediyor. “Konseptimiz gere i her hafta ba kas n n rakibiyiz. Y lda 3-5 ma aza ile sa lam ad mlarla ilerleyece iz. Ancak internet kanal nda h zl büyüyoruz. nterneti 57’nci ma azam z olarak tan ml yoruz. u anda toplam sat larda internet sat n n oran yüzde 27. Bunu 3-5 y lda yüzde 40’lar n üzerine ç karmay hedefliyoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.