“YURTDIŞI İÇİN DOĞRU ZAMAN”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Son dönemde yeni ku aklar n devreye girmesiyle birçok irketin ba ar l büyümesine tan kl k ettik. Bu örneklerden biri de Batik. 35 y ll k marka, ikinci ku ak Emre ve Emir Ziyal’in kat l m yla h z kazand . Amerika’da i letme e itimlerini tamamlad ktan sonra aile irketinde i hayat na at lan Ziyal karde ler, babalar ndan yönetimi devral r almaz h zl büyüme için dü meye bast . irket 2006’da ma azac l a ve markala maya h z verdi. 2010 y l nda da üretimden ç kt . Batik Genel Müdürü Emre Ziyal, o dönem üretimde kârl l n durmas nedeniyle bu karar ald klar n belirtiyor. “Çin’de üretim yapmak trend olmu tu. Hükümet de üretimi de il markala may destekliyordu” diyor. Üretimden ç kan Batik, 2006 y l nda 2 ma azaya sahipken bugün 42 ilde 120 ma aza ile faaliyet gösteriyor.

Batik üretimini 50’nin üzerinde üreticiye yapt r yor. Tasar m konusunda da d ar dan destek al yor. Son olarak Özgür Mansur’la çal maya ba lad klar n belirten Ziyal, “Bu i birli i yeni mü terilerle tan mam za katk sa lad . Bu tür çal malara devam etmeyi dü ünüyoruz” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.