“TIFFANY’DE MUTFA I DÜZELLT K”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Ziyal Ailesi 2 y l önce haz r giyim sektörünün güçlü markalar ndan Tiffany’yi sat n alarak bünyesine katm t . Emre Ziyal, Tiffany’de tüm ma azalar elden geçirdiklerini, yeni konsept çal mas yapt klar n ve kadrolar yenilediklerini anlat yor. “Tiffany’de ilk 2 y l mutfa düzeltmekle geçti. Yanl lokasyonlardan ç kt k. Lisansl ürünler üretece iz. birliklerimiz olacak. u anda 45 ma azaday z. Ma aza say s n 100’e ula t rmay planl yoruz. Tiffany’nin büyüme ihtiyac n bayilik vererek kar layaca z” diyor.

çeride belli bir noktaya gelen Batik, imdi yurtd nda büyüme pe inde. Halihaz rda Azerbaycan’da 2 ma azalar oldu unu söyleyen Emre Ziyal, u anda yurtd nda büyümek için do ru zaman oldu unu ifade ediyor. “Lojistik ve hizmet anlam nda güçlü bir yap day z. Koleksiyon sunabiliyoruz. Operasyonumuz yurtd nda büyümeye haz r hale geldi. Her aç dan iyi durumday z. Önümüzdeki 3 y lda yurtd nda 50 ma aza hedefliyoruz. Bunun için dü meye bast k. Gelirlerin 3’te 1’ini yurtd ndan sa lamay planl yoruz. Bugünlerde Katar’da bir grupla görü üyoruz, onlar n üzerinden bayilik vererek bölgede yay laca z. Kazakistan’da, ran’da, Avrupa’da ve Avustralya’da büyümeyi planl yoruz. Görü melerimiz sürüyor” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.