URAT KOLBA I,

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? - ŞEYMA ÖNCEL BAYIKSEL

Mpek çok dev uluslararas oyuncunun bulundu u küçük ev aletleri sektöründe, Arzum markas yla önemli ba ar lara imza atmay ba arm bir isim. Asl nda ailenin ikinci ku ak temsilcisi... Ancak kendisinin i e ba lad 1988 y l ndan sonra Arzum’un ilerlemesi h z kazanm durumda.

Arzum, Murat Kolba liderli inde farkl i modeliyle dikkat çekiyor. Ürünlerini yurtd ve yurtiçinden farkl fabrikalarda üretmesi, ma azala mamas ve d kaynak kullan m na odaklanarak as l i i oldu unu dü ündü ü pazarlama ve ürün geli tirmeye zaman ay rm olmas onun en büyük fark … Murat Kolba ’n n gözünden Arzum’un bu farkl modeli ve ba ar s n n arkas ndaki s rlar ise öyle:

Arzum birinci lige nasıl çıktı?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.