OKKA’NIN FARKI NEREDE?

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

Geçti imiz 100 yıla baktı ımızda Nescafe’nin en fazla içilen kahve oldu unu görüyoruz. Ancak bunda Kettle’ın icadının payı büyük. 1908 yılında Alman bir ev kadını olan Melitta Bentz, ka ıt filtreyi buldu. Bunun ardından da filtre kahve ortaya çıktı. Derken talya 1940’larda kahvelerdeki basınçla espresso yapan makineleri küçültüp evin içine soktu. Nespresso kapsülle ba ka bir devrim yarattı. Yani konjonktüre

12 RAKİPTEN TRANSFER

O dönemde uluslararas pazarda marka olmu 12 markay bizzat inceledim. Bunun sonucunda Arzum’a adapte olabilecek 12 irketten 12 yöneticiyi Arzum’a etik kurallar çerçevesinde transfer ettim. Bu ekilde know-how da transfer etmi oluyorsunuz. Sonuçta ben insan do ru yöneten liderin, irketi bir yere getirebilece ine inan yorum. nsan ve lider çok önemli…

Yine 1996 y l nda Gümrük Birli i anla mas ndan sonra yabanc markalar n pek ço u Türkiye’ye girdi. Biz, bu s rada yeniden yap lanmaya gittik. Arman K r m’la çal t k. Bize büyük faydas oldu. Bu dönemde Felix markam z ç kard k. Ayr ca geminin ba nda oturan ki inin liderlik konusunda kafas n de i tirmesinin önemini de yine bu dönemde anlad m. Biz de bak aç m z de i tirdik.

ADETTE PAZAR LİDERLİĞİ

2004 y l nda Arzum bir pazarlama ata na gitti. Farkl pek çok reklam ajans yla çal t k. Bu pazarlama ata n n ard ndan da büyüme geldi. Bu büyüme GFK raporlar nda Arzum’u adette pazar lideri yapmaya yetti. Bunun üzerine yabanc markalardan bize sat n alma teklifleri geldi. Biz de 3U irketinden Ediz Urhan’la çal - maya ba lad k. Ailece Arzum’un hepsini satmamaya karar verdik. Borçlu bir irket de olmad m z için kurallar m z koyabildik. 2008 y l nda Ashmore Grup’la anla t k. 5,5 y l birlikte çok iyi bir ortakl k yapt k. Onlar n network’ünden çok fayda gördük. Bu ortakl n ard ndan uluslararas arenadaki aç l m m z da h z kazand . 2013 y l nda Ashmore’la ayr ld k ve

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.