“ABONE BAŞINA GELİRİMİZ 1,5 KAT ARTTI”

Capital (Turkey) - - ANALIZ - GÖKHAN ÖĞÜT / VODAFONE TÜRKIYE İCRA KURULU BAŞKANI

5 YIL ÖNCE NASILDI?

Vodafone TürkIyE olArAk GEçtIğImIz ArAlık AyınDA toplAm ABonE sAyımız 20,5 mIlyon olDu. ŞIrkEtImIzIn strAtEJIk BüyümE proGrAmının BAşlADığı DönEmI BAz AlırsAk 2009/2010 mAlI yılının 3’ünCü çEyrEğInDE müştErI BAşınA Aylık GElIrImIz (ARPU) 14,4 TL sEvIyEsInDEyDI. 2014/2015 mAlI yılının 3’ünCü çEyrEğInDE IsE ARPU’muz 1,5 kAttAn FAzlA ArtArAk 22,6 TL’yE ulAştı.

YÜKSEK PERFORMANS

Son 5 yılDA GSM pAzArınDAkI müştErI BAşınA Aylık GElIr ortAlAmADA yüzDE 31 orAnınDA Arttı. BunA kArşın VoDAFonE’un müştErI BAşınA Aylık GElIrI yüzDE 57 ArtArAk pAzAr ortAlAmAsınDAn çok DAHA yüksEk BIr pErFormAns sErGIlEDI. Aylık ABonE BAşınA GElIrImIzI ArtırAn En önEmlI EtkEnlErDEn BIrI IsE ön öDEmElI tArIFElErDEn FAturAlı tArIFElErE GEçIşlEr olDu.

YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

CEp AvAntAJ, DurAn vE DEvrEDEn tArIFElEr GIBI müştErIlErImIzE sunDuğumuz yEnIlIkçI tEklIFlEr DE müştErI BAşınA DüşEn Aylık GElIrImIzI ArtırDı. Akıllı CIHAz pEnEtrAsyonumuzun yüksElmEsIylE ABonElErImIzIn vErI kullAnımınDAkI Artış vE müştErI mEmnunIyEtInE oDAklı kAtmA DEğErlI sErvIslEr sunAn VoDAFonE RED tArIFElErImIz DE Aylık BAzDA ABonE BAşınA GElIrlErImIzIn yüksElmEsInI sAğlADı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.