“İÇ VERİMLİLİĞE ODAKLANMA ZAMANI”

Capital (Turkey) - - ARASTIRMA - TOLGA BALOĞLU PWC DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ

STABİLİTENİN SARSILMASI

Operasyonel GIDErlEr özEllIklE EkonomIDEkI yAvAşlAmA dönemlerinde her zaman gündeme gelen ilk önlEm konulArı. Bu sEBEplE Bu DönEmDE tEkrAr şIrkEtlErIn opErAsyonEl mAlIyEtlErE EğIlDIğInI Görüyoruz. AyrıCA kurlArDAkI DEğIşkEnlIk, BölGEsEl polItIk stABIlItEnIn sArsılmAsı GIBI GloBAl BAzı GünCEl konulAr, tüm sEktörlEr üzErInDE HEm sAtış HEm mAlIyEt BAskısı oluşturuyor. DolAyısıylA şIrkEtlEr Iç vErImlIlIklErInE tEkrAr oDAklAnıyor.

MERCEK ALTINDAKİLER

ŞIrkEtlErIn BuGün opErAsyonEl AlAnlArDA özEllIklE sAtın AlmA vE DAğıtım mAlIyEtlErI konulArınA önEm vErDIğInI Görüyoruz. Bunun IçIn tEDArIk zInCIrInIn uzun vADElI optImIzAsyonu konulArı DA GünDEmE GElIyor. AyrıCA opErAsyonEl mAlIyEtlEr DışınDA rIsk yönEtImI AçısınDAn tEDArIkçI sürDürülEBIlIrlIğInIn vE nEt IşlEtmE sErmAyEsI optImIzAsyonunun DA mErCEk AltınA AlınAn konulAr olDuğunu söylEyEBIlIrIz. GünDEmDE yoğun olArAk ElE AlınAn BIr konu DA orGAnIzAsyonEl vErImlIlIk. Bu AlAnDA DA özEllIklE ortAk HIzmEt mErkEzI yApılAnmAlArı şIrkEtlEr tArAFınDAn DEğErlEnDIrIlIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.