“TOPBAŞ AİLESİ BİZE YOL GÖSTERDİ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Halil Erdo mu 2001 y l nda, bebeklerle ilgili bilgi ve hizmetler konusundaki eksikli i bizzat bir baba olarak ya ay nca www.bebek.com domain’ini, 9 ay sonra da e-ticaret fikriyle birlikte www.ebebek.com domain’ini sat n ald . nternetten al veri in henüz çok yeni bir kavram oldu u o dönemde at lan bu ad mlar, Erdo mu ’un tam bir ba ar hikayesi yazmas n sa lad .

Ebebek, e-ticarette ba lad yolculu unda fiziksel ma azac l a geçi yaparak önemli bir yol ald . 2011 y l nda da kritik bir ortakl a imza att . Topba Ailesi’ne ço unluk hisselerini satt . Bugün 20 ilde Ebebek.com dahil 47 ma azaya sahip olduklar n belirten Ebebek Genel Müdürü Halil Erdo mu , “Topba Ailesi’nin perakendecilik deneyimleri bize çok ciddi anlamda yol gösterdi. imdi Ebebek olarak bu deneyimlerden yararlan yoruz” diyor.

Ebebek yeni at l mlarla büyümesine devam ediyor. irket son olarak bu y l n ubat ay nda Hello Baby & Kids ad yla faaliyet gösteren Bat Ege Kozmetik’in yüzde 100 hissesini sat n ald . Türkiye genelinde toplamda 130 çal an , 4 ma azas ve online sat kanal olan Hello Baby & Kids ile daha güçlü bir sinerji yaratacaklar n ifade eden Erdo mu , sektörde yat r mlar na devam edeceklerini söylüyor. Bu y lki hedeflerini de öyle payla yor: “2015 y l sonunda Türkiye genelinde 60 ma azaya ula ma hedefimiz var. Her ne kadar perakende sektöründe çok ciddi ve büyük yat r mlar yapsak da Ebebek.com’u da geli tirmeye yönelik çal malar m z 2015 y l nda da devam edecek. Y l sonuna kadar istihdam hedefimiz Ebebek olarak 1.000 ki iye ula mak. Ebebek’te konsept çal malar m z tamamlad k. Bu y l ayr ca tüm eski ma azalar m zda yeni konseptimize geçi yapmay planl yoruz. 2020 y l nda 120 ma azaya ula ma hedefimiz var.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.