“YURTDI INA AÇILACA IZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Ebebek Türkiye’nin her yerinde güçlü bir altyap olu turduktan sonra yurt d na konsantre olmak niyetinde. Önümüzdeki dönemde yurt d yat r m hedefleri oldu unu belirten Halil Erdo mu , “Baz kom u ülkelerden de sürekli talep geliyor. Türkiye’de ula labilirlik noktas nda ciddi yol ald ktan sonra yurt d aç l m hedefimiz gündeme gelecek. Perakende deneyimi Türkiye’nin gerisinde olan ve katma de er olu turabilece imiz ülkeleri seçece iz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.