YÜKSEKLİK KORKUSU OLMAYAN ORTAK ARIYOR

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

ahin Sucuklar son dönemde reklamlar yla ad ndan söz ettiren, yenilikçi ürünleriyle de dikkatleri çeken bir marka. Hem ileti im hem yeni ürün konusunda oldukça aktif olan marka, bu yönüyle genç bir alg ya sahip olsa da asl nda Cumhuriyet’le ya t. Kurulu u 1923 y l na dayan yor. Markala ma süreci ise 1978 y l nda ba l yor.

Bugün sucuk, past rma, kavurma, salam, sosis, burger, füme dil ve mant olmak üzere toplam 8 kategoride üretim yapan ahin Sucuklar , sucuk kategorisinde en büyük ilk iki oyuncudan biri. Past rma, kavurma ve mant da pazar lideri. Salam, sosis, burger ve füme dilde de ilk 5’te yer al yor. ahin Sucuklar CEO’su Salih Fazl o lu, imdi yeni kategorilere girmek için dü meye bast klar n belirtiyor. “Yeni ürünler olarak, piliç eti sucuk ve salam ürünlerini üretmeye ba l yoruz. Yak nda ürün a amas nda herkesle payla aca z” diyor.

irket cephesinde bir di er önemli haber de yak nda hayata geçirilecek olan ortakl k. Bir süredir ortakl k görü meleri yapan ahin Sucuklar , henüz bu konuda bir aç klama yapm de il. Fazl o lu da bu görü melerin hangi a amada oldu u konusunda imdilik bir bilgi vermiyor. Ancak neden bir ortakl a s cak bakt klar n öyle aç kl yor: “ ahin olarak marka de eri, finansman ve özkaynak yeterlili i konular nda bir problemimiz yok. Hisse sat nda bulunabilece imiz gibi yeni irket sat n al m da yapabilecek durumday z. Hedefimiz organik veya inorganik her ko ulda büyümek. Bize ahin hisse sat ile gelen ilgi kadar, irket sat lar yla ilgili de çok say da teklif geliyor ve hepsini titizlikle inceliyoruz. Bir k sm ana faaliyet alan m zdan çok büyük bir k sm da ahin’in olmad g da alanlar ndan...”

Fazl o lu, nas l bir ortakl k istediklerini de öyle ifade ediyor: “Arad m z, ‘1 koy 3 al tarz ’ çal an, bize sadece sermaye verecek ve kazanacak bir irket de il; bize yurtiçi ve yurtd pazar sa layabilecek, hedeflerimize güvenen, bizim de güvenebilece imiz, ahin ile birlikte çok yükseklere uçmak isteyen bir grup. Dolay s yla paras olan herkese aç k de iliz. K sacas , h zla yükselen ahin’in yan nda duracak orta m z n ‘yükseklik korkusu olmamas laz m’.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.