REKOR BÜYÜMENİN FORMÜLÜ

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Singer, 1904 y l nda Türkiye’ye gelmi ilk yabanc ve çok uluslu irket. Amerikan men eili irket, bugün 150’nin üzerinde ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Diki makinesi sektöründe de dünyada lider konumda yer al yor. Türkiye’de bilinirli i oldukça yüksek olan Singer’in pazar pay ise yüzde 95. Neredeyse pazar n tamam na hakim olduklar n belirten Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem K nran Parlak, “Bayi ve zincir ma azalar m z n toplam say s 1.000. Türkiye ofisimizde ise 55 ki i görev yap yor” diyor.

Singer’in hakim oldu u diki makinesi pazar son y llarda önemli bir de i im ya ad . Bundan 20-30 y l öncesine kadar her evde ihtiyaç amaçl bulunan diki makineleri art k hobi pazar n n bir parças oldu. Parlak da bu duruma dikkat çekiyor. Dünyada ve Türkiye’de hedef kitlelerinin profilini de erlendirdi inde, profilin gittikçe gençle ti ini ifade ediyor. “Art k üniversite mezunu ve çal an kad nlar da hobi olarak diki le u ra yor ve diki makinesi kullan yor. htiyaç pazar azalmaya ba lad . Hobi kavram , pazarda yükselen bir trend olarak öne ç k yor” diye konu uyor.

Bu ortama uyum sa layan Singer, h zl bir büyüme performans na sahip. irket geçti imiz y l yüzde 29’luk bir büyüme yakalad . Normalde diki makinesi pazar n n yüzde 5 büyüdü ü göz önüne al nd nda bunun bir rekor oldu unu dile getiren Parlak, bu büyümeyi nas l yakalad klar n öyle aç kl yor:

“Pazar pay m z art rmak amac yla yeni stratejiler geli tiriyoruz. Geçen y l büyümemizi sa layan en önemli geli melerden biri ise ürünlerimizin zincir ma azalarda sat lmaya ba lamas oldu. Özellikle A101 market zinciri ile büyük anla malar yap yoruz. Diki makinesinin marketlerde ve elektronik marketlerde sat lmas en büyük de i iklik oldu. Bu geli meyle penetrasyon çok artt .”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.