“SEKTÖRDE 41. YILI KUTLUYORUZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Elite World Otelleri Genel Müdürü Ünsal n k, tam anlam yla çekirdekten turizmci. Liseyi Amerika’da, otelcilik yüksek okulunu Almanya’da tamamlad ktan sonra 1973 y l ndan beri çe itli yerli ve yabanc zincirlerde üst düzey yöneticilik yapan n k, tam 41 y ld r sektörde. 7 y ld r Elite World Otelleri’nde genel müdürlük koltu unda oturuyor. World Europe Otel’in aç l n gerçekle tirecek. Elite World Europe Otel’in 802 yatakl olaca n söyleyen n k, “Bu otelimizin yat r m miktar ise 120 milyon dolar. Elite World Otelleri’nin stanbul Anadolu Yakas ’ndaki ilk oteli olacak, lokasyonu Maltepe olan Elite World Asia Otel’imizin yat r m bedeli ise 115 milyon dolar. Bu otelimizin in aat na bu y l ba layaca z. Bu yat r mlar tamamlan nca grubun toplam 9 oteli, 2 bin 482 oda say s olacak, yatak kapasitesi de 5 bine ç kacak” diye konu uyor.

Zincir yurt içinde büyürken yurt d na da aç lma planlar yap yor. Giri yap lacak ilk pazar Rusya. St. Peterburg’da 2 otel açmak için çal malara ba lad klar n aç klayan n k, “Aç l 2018’in ilk yar s olarak planl yoruz. St. Petersburg yat r mlar m z n biri Moskovsky’de 5 y ld zl 1.400 yatakl olacak, di eri de 4 y ld zl 360 yatakl olacak” diyor.

Elite World Otelleri’nin yurtd aç l m Rusya ile s n rl kalmayacak. Zincir, daha sonra Balt k ülkeleri ve ard ndan da Orta Avrupa’ya yay lmay hedefliyor. Gelecek 10 y lda yurtd ndaki otel say s n 8’e ç karmay planl yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.