L DERLER N GÖZDELER

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

dünyas ile birlikte liderlerin gözde irketleri de dönem dönem de i iyor. Bugün liderlerin en çok çal mak istedi i irketlerde arad özelliklerin neler oldu una gelince… To rul, sa lam yönetim ve finansal yap ile yenilikçili in aranan özellikler aras nda s rada geldi ini belirtiyor. “Bu irketlerdeki liderler, çal anlar n ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymalar na imkan tan yan bir çal ma ortam yarat yor, çal anlar geli tiriyor ve koçluk yaparak kritik rolleri üstlenebilecek güçlü bir yetenek havuzu var ediyorlar. En önemlisi de liderler, gözle görülür bir biçimde daha fazla inovasyon yarat yor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.