HANGİ SORUNLAR KONUŞULUYOR?

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

ay Group dünyan n önde gelen yönetim dan manl irketlerinden biri… 1991 y l nda Türkiye’de faaliyetlerine ba layan irket, 20 y la yak n bir süredir 1.200’den fazla irkete stratejilerini gerçe e dönü türme konusunda hizmet vermi durumda.

Hay Group Türkiye olarak, mü terilerinin stratejilerini anlayarak, onlar gerçe e dönü türmelerine ve sürdürülebilir k lmalar na yard mc olduklar n belirten Hay Group Türkiye Genel Müdürü Gökhan To rul, “Temel yakla mlar m z stratejilerle uyumlu etkili organizasyonlar olu turmak, performans sistemleri ve ödüllendirme modelleri kurmak, aile irketlerini gelece e ta yacak kurumsal yap lar hayata geçirmek. Bu alan neredeyse gelirlerimizin yar s ndan fazlas n olu turuyor. Ayr ca tüm bu çal malara altyap sa layan ara t rmalar yap yor, olu turdu umuz veri taban ndan irketlere destek olacak benchmark’lar üretiyoruz ki bu alan ikinci büyük gelir alan m z. Organizasyondaki liderlerin, yeteneklerin tespiti ve geli tirilmesine dönük ölçüm araçlar m z ise son y llarda h zla büyüyen gelir alan m z” diyor.

Peki i dünyas yla bu kadar yak n temasta çal an Hay Group’a göre i te konu ulan en önemli konular neler?

To rul belli ba l sorunlar n ön plana ç kt n söylüyor. Bu sorunlar da öyle s ral yor: “Stratejileri hayata geçirecek olan üst yönetim tak mlar n n etkili çal amamas , teknolojik geli imlerin irket çal ma modellerini tehdit etmesi ve organizasyonlar n buna uyarlanmas n n gecikmesi, artan rekabetin getirdi i dü ük marjlar art racak yarat c ve nitelikli yeteneklerin organizasyonlara kazand r lmas öne ç k yor. Ayr ca çal anlar n gönülleri ve ak llar n i e vermelerini sa layacak liderlik becerileri eksik.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.