OYUN ALANI BÜTÜN DÜNYA

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

frika yatırım açısından gündemimizde olan bir ülke. Aslında fırsat olan ülke diye bir ayrım da yapmak istemiyorum. Çünkü yurtdı ı yatırımlarında biz artık her yerde i yapacak durumdayız. Biz Türk irketleri öyle bir noktaya geldik ki gidip Amerika’da da i yapabiliriz. Amerikan irketleriyle, Rus irketleriyle yarı abiliriz.

“AORTAKLAR GÜÇ KATTI

En önemli özelliklerimizden birisi de uluslararas irketlerle iyi i birlikleri ve ortakl klar yap yor olmam z. Bu durum i imizi oldukça kolayla t r - yor. Ortakl klar sayesinde yabanc yat r mc ya Türkiye’de imkan sa lam oluyoruz, onlar da bize sermaye deste i veriyor. Ayn zamanda knowhow transferi de gerçekle tiriyoruz.

Bunun yan nda yabanc ortaklarla i birli imizin verimli olmas nedeniyle d ar da ba ka i lere ula ma imkan m z da oluyor. Örne in Antalya Havaliman ’n yaparken ortakl k kurdu umuz Alman hava i letmecisi Fraport’la Bulgaristan’daki Varna Havaliman ’nda da i birli i yapt k.

GÜVEN ÖNEML

Sonuçta biz, ortaklar m zla her zaman iyi anla t k. Bu i in temelinde ise güven var. Biz özellikle in aat sektöründe pek çok yabanc orta a sahibiz. Çinliler, talyanlar, ngilizlerle liman i letiyoruz, Almanlarla havaalan yap yoruz. Frans zlarla, Ruslarla i birli i içindeyiz.

Tek ba ar l olamad m z i imiz, Amerikal larla yapt m z enerji ortakl oldu. Bunun da en önemli nedeni, 2008 kriziydi. Bizden sonra Koç’la da ortak oldular, ancak onlarla da ilerleyemediler. Onun d ndaki tüm ortaklar m zla irketlerimizi birlikte ileriye ta may ba ard k. Bu da bizim irketimizin becerilerinden ve ba ar lar ndan bir tanesidir.

BÜYÜME RÜZGARI

Kazanc m z n artlara göre de i ti ini söyleyebiliriz. Kimi zaman Türkiye’den kimi zaman yurtd ndaki i lerimizden daha fazla kazand k. Ancak Türkiye’de k ran k rana bir rekabet söz konusu, bunu belirtmem ge- rek. Geçmi te, örne in 1990’larda durum böyle de ildi. Daha kârl i ler yap l yordu. Rekabetin ve irket say s n n artmas yla kârl l k ciddi oranda dü tü. Bizim u anda yurtd - ndaki i lerimiz daha kârl .

Bizim içimizde önemli bir büyüme h rs var. Bu da bizim gücümüz, bir anlamda motorumuz oldu diyebilirim. En önemlisi, iyi insanlarla çal yoruz.

Benim en önemli özelli im de gençlere çok fazla güveniyorum. Dört o lum var, onlar n her biri de bu i e büyük güç kat yor. Art k bir ki i de il, be ki i çal yoruz. Böyle olunca da ba armamak mümkün de il.

EN BÜYÜK ZORLUK

Biliyorsunuz Almanlarla orta ız, Almanların idari bir i i oldu unda ilk önce bize teklif veriyorlar artık. Dünya bizim oyun alanımız haline geldi. Bir bölgede ekonomik kriz olması da altyapı çalı malarımızı azaltaca ımız anlamına gelmiyor. Bir bölgede kriz varsa o zaman ba ka bir bölgeye gideriz.” Geçen 22 y la bakt mda, en fazla 1981 ve 1982 y llar nda zorluk çektik. 1980’de 24 Ocak kararlar al nd , Türkiye’de yat r mlar durdu. Bizim elimizde de çok iyi taahhüt i leri vard .

te tam bu s rada yurtd na aç lmaya karar verdim. Libya’ya gittim, i ald m. Ancak Amerika bombalad ve tüm yat r mlar durdu. Bu sefer Suudi Arabistan’a gittim, 1982 y l na kadar u ra t m, yine de bir ey yapamad k. Orada da bir makas de i imi yapt k ve Türkiye’den ran’a nakliyecilik yapmaya ba lad k. O y llarda Türkiye’de nakliyeci olan sadece 40 irket vard . u anda 2-3 bin tane irket var. Nakliyat i ine de krizi atlatmak için girdik. Rekabet art nca, 84 y - l nda yeniden taahhüt i ine geri döndük.

KR ZLER B Z ZORLAMADI

2001 ve 2008 y l nda bir zorluk ya ad m z söyleyemem. Biz irketlerimizin mali yap s n , borç-özsermaye dengesini çok iyi kuran bir irketiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.