“ASIL REKABET YURTDIŞINDA”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Hülya Gedik, sanayide faaliyet gösteren sadece birkaç kad n patrondan biri… Türkiye’nin ilk ku ak sanayicilerinden merhum Halil Kaya Gedik’in k z olan Hülya Gedik, 2012 y l nda babas n n vefat ndan itibaren Gedik Holding, Gedik Kaynak, Gedik Döküm ve Vana, Gedik E itim Vakf ve Gedik Üniversitesi’ni yönetiyor. 450 milyon TL’lik ciroya sahip grupta, 1.200 ki i istihdam ediyor.

Babas taraf ndan küçük ya lardan itibaren fabrikalar n ba na geçmesi için yeti tirildi ini anlatan Gedik, neredeyse kendini bildi bileli sanayinin içinde oldu unu söylüyor. Grupta telefon santraline bakmaktan fabrikalarda paketlemede görev almaya kadar çe itli kademelerde birçok pozisyonda görev ald n anlat yor. Hatta her kademede bulunman n i e bak n ciddi ekilde etkiledi ini söylüyor. “Örne in paketlemede kad n i çilerle çal t m. Daha sonra daha fazla kad n i çi almaya ba lad k. Metalde kad n i çi çok fazla yoktu. imdi bizde çal an kad n oran yüzde 40” diyor.

Grubun bu noktaya gelmesinde Gedik’in katk s oldukça büyük. 1989’dan itibaren grubun ihracata odaklanmas nda da rol sahibi. 1989 krizinde pazar daral rken her sanayicinin bir B plan olmas gerekti ini dü ünen Gedik, o y l yurtd ndaki tüm sektörel fuarlara kat larak d ticarete yo unla t klar n söylüyor.

Bugüne geldi imizde ise Hülya Gedik babas ndan devrald grubu, istikrarl ve sa lam bir ekilde büyütmenin pe inde. Bunun için ilk olarak ihracat pazarlar n çe itlendirmeyi hedefliyor. Daha fazla katma de erli üretim için çal malar n sürdürüyor.

Hem içeride hem d ar da artan rekabet nedeniyle az maliyetle çok ürün elde etme pe inde olduklar n ifade eden Gedik, “ u anda as l rekabet yurtd nda. Çünkü orada katma de erli ürünler üretiliyor. Kilosu 2 dolardan satt n z bir ürünle bir yere varam yorsunuz. Art k kilosu 50 dolardan bir ey satmak laz m ki ihracat büyüsün. Üretimde ayn zamanda ithal ürünlerin Türkiye’de üretilmesiyle ilgili planlar m z var” diye konu uyor.

Gedik önümüzdeki y llarda da kazand n sanayiye yat rmakta kararl . Ancak ikayetçi oldu u konular da var. Özellikle çek kanununun de i mesiyle tahsilat sorunlar n n artt na dikkat çekiyor, ödemeler plan na tekrar te vik gelmesi gerekti ini savunuyor. Eskiden en büyük zaman n yat r m projeleri ve sat art rma konular al rken bugün en çok hukuk ve K bölümüyle dirsek temas içinde çal mak zorunda kald n aç kl yor. “Asl nda benim yine yat r m projeleriyle ilgilenmem laz m ama ödeme ko ullar nedeniyle hukuk her zaman elimin alt nda olmal ” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.