“ARTIK KONSERVATİF BİR GRUBUZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

I klar Holding, 2001 krizinde ya ad derin küçülmenin ard ndan çok ba ar l bir geri dönü ya ad . Kay plar n telafi etti ve yeniden güçlü bir finansal yap ya kavu tu. Türkiye tarihinin en sars c krizinde kredi ald bankalar n batmas yla uzun y llar süren bir mücadele veren grup, imdi a rl kl sanayi sektöründe faaliyet gösteren 12 irketiyle y lda 800 milyon TL’lik bir ciro yarat yor.

Ya ad klar n n ard ndan I klar Holding Yönetim Kurulu Ba kan R za Kutlu I k, art k büyüme ve risk konusunda konservatif bir grup olduklar n söylüyor. “ u anda grubun banka borcu yok. Sadece HES’lerle ilgili 10 milyon dolarl k bir proje finansman kredisi var. O da yat r mlar n 3’te 1’ine tekabül ediyor” diyor. Bu kadar az risk alman n da do ru olmad n dü ünen I k, hemen ard ndan ekliyor: “Ama bizim co rafyada fazla risk alman n, borçla büyümenin nelere mal olaca n birebir gördük. Çal t m z bankalar batt , bizden kaynaklanmad . Aç kças art k risk almay sevmiyorum. lerimizi özkaynak a rl kl , peyderpey büyütüyoruz.”

I klar Holding için geçti imiz y l yat r m y l oldu. Grup ambalajda Erbil’de önemli bir yat r m hayata geçirdi. Lafarge’a çimento torbas üretimi gerçekle tiren bu yeni tesis, ilk y l nda irketin en iyi tedarikçisi seçildi. Enerjide de hareketli bir dönem geçiren I klar Holding, özellikle bu alana yo unla mak niyetinde. I k, yenilenebilir enerjinin her alan nda olmak istediklerini belirtiyor. “Biz 1977’den beri hidroelektrik santrali yap yoruz. Bu en iyi bildi imiz i . Özellikle u aralar güne enerjisi üzerinde çal yoruz” diye konu uyor.

I klar Holding, bu y l 1 milyar TL ciroyla kapatmak niyetinde. R za I k, yeni yat r mlar n yarataca sinerjinin yan s ra in aat sektöründeki canl l n kendilerine bu büyümeyi getirece ini, özellikle seçimin de etkisiyle altyap yat r mlar n n önemli bir hareketlilik kazand n belirtiyor. Önümüzdeki sürece dair de büyüme konusunda olumlu konu uyor, “Sektörlerimizin önü aç k, onlar büyüyor, biz de büyüyoruz. Risk almadan, iyi bildi imiz i leri geli tirerek ve yeni bir sektöre girmeden ciromuzu 2-3 kat na ç karabiliriz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.