“SÜRDÜRÜLEB L R SEKTÖRLER ÖNEML ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

R za I k, in aat sektörünün büyüme h z ndan memnun. Ancak gidi ata yönelik önemli bir noktaya da öyle dikkat çekiyor: “Türkiye’de önümüzdeki 20-25 y l konut ihtiyac ve altyap yat r mlar devam eder. Ama ondan sonra spanya gibi duvara toslayabiliriz. spanya s rf in aat a rl kl büyüdü. Yüzde 1,5 i sizlikle giderken imdi yüzde 40 i sizlikle mücadele ediyor. spanyollar Latin Amerika ülkelerine in aatlarda çal maya gidiyor. Tabii bizim böyle bir duruma gitmemiz y llar sürer. Öncelikle kentsel dönü üm var. Ama enerji gibi birtak m daha sürdürülebilir sektörlere de yava yava yat r m yap yoruz. Bütün sanayi i lerimizde ihracat a rl kl olmaya çal yoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.