“PERAKENDECİLERİN APPLE’I OLACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Bülent Özayaz, i dünyas nda ba ar lar yla dikkat çeken bir profesyonel. ODTÜ Elektronik Mühendisli i Bölümü’nden mezun olduktan sonra New York’ta bulunan Hofstra Üniversitesi’nde MBA yapan Özayaz, Amerika’da i hayat na at ld nda ilk adresi güvenlikli ödeme sistemlerinin lider irketi VeriFone oldu. 19 y l boyunca VeriFone Amerika’da ürün geli tirmeden pazarlamadan sorumlu ba kan yard mc l na birçok pozisyonda görev ald . 2012 y l nda ise irketin Güney Avrupa ve Rusya Bölgesi’nden sorumlu k demli ba kan yard mc l na atanarak stanbul’a geldi.

Aradan geçen 3 y lda ise Özayaz önemli bir dönü üme ve ba ar ya imza att . Onun Türkiye operasyonunun ba na gelmesiyle birlikte VeriFone Türkiye’nin 30 ülkeyi kapsayan sorumlulu u Ortado u, Kuzey Afrika, Güney Afrika ve Avrupa’ya kadar 50 ülkeye yay ld . imdi irketi global CEO’ya ba l olarak yöneten Özayaz, “150’yi a k n ülkede faaliyet gösteren 2 milyar dolarl k cirolu VeriFone’da, 1 CEO ve bölgeleri yöneten 4 ba kan var. Bu 4 ba kandan biri de benim. Avrupa ve benim bölgemle beraber yakla k 750 milyon dolarl k bir bölgeyi yönetiyorum” diyor.

Özayaz’ n gündemi de oldukça yo un. stanbul’un 50 ülkelik bölgenin üssü haline geldi ini belirten Özayaz, stanbul’u irketin teknoloji üslerinden biri haline getireceklerini söylüyor. VeriFone’un odakland üç ana i bölümünde de Türkiye’de önemli projeleri hayata geçirmeye çal t n ifade ediyor. Bu i alanlar n ve neler yapacaklar n da öyle özetliyor: “Birisi, güvenli ödeme i lemleri. Cironun büyük bölümü buradan geliyor. kinci i , ödemenin hizmet olarak perakendecilere sunulmas ve bu hizmetin ki iselle tirilmesi. Bu konuda çok önemli çözümler getiriyoruz. Örne in ben Amerika’da medya irketimizin ba ndayken New York Belediyesi ile taksicilere yönelik bir çal ma yapt k. Orada taksilere sadece ödeme de il ayn zamanda medya sistemleri koyduk. NBC orta m z oldu ve sistem üzerinden Amerikan Express, IBM gibi markalar bir araya getirdik. Mü teri araçtayken ona de i ik olanaklar sunduk. Üçüncü önemli i , ticaret zemini yaratmak. Burada do rudan perakendecinin i ini geli tirmeyi hedefliyoruz. Perakendeciye yeni bir mü terinin gelmesi ya da gelen mü terinin daha fazla al veri yapmas için fayda sa lamaya odaklan yoruz. Türkiye’de de bu alanlarda birçok yenili i hayata geçirece iz” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.