“HAYAT TEN BARET DE L”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Gürgenç, 2002 y l ndan bu yana Borusan Lojistik genel müdürlü ünü yürütüyor. Yo un bir i temposu olan Gürgenç, buna ra men hayat n n i ten ibaret olmas na izin vermiyor. Yap olarak do ay , sporu ve adrenalini seven enerjik bir insan oldu unu belirtiyor. “Motor sporlar , dal ve kayak ilgi alanlar m aras nda bulunuyor. BMW 320 ile Türkiye Süper Grup ampiyonluklar m var. Bu tür faaliyetlerin benim mesleki ve liderlik formasyonuma da olumlu etkileri oluyor. Bu etkileri yöneticilik hayat mda yo un bir ekilde ya ad m” diyor. olmak üzere son dönemde odakland m z sektörlerde de fark yaratmaya devam edece iz. Uluslararas ta mac l k hizmetleri ve yurtd markam z Borusan Logistics aras nda sinerji yarataca z. novatif bak aç s yla yeni i modelleri ve markalar yaratmaya devam edece iz.”

Balnak sat n almas n n yaratt sinerjinin bu y l irkete ciddi bir büyüme getirmesi bekleniyor. Gürgenç, hizmet portföylerinin yan nda co rafi yay l mlar n da kuvvetlendirdiklerini anlat yor. “2015 bizim için uluslararas ta mac l kta yeni bir hamle y l olacak” diyor ve sözlerine öyle devam ediyor:

“Avrupa’da büyürken, ta mac l k a m z Ortado u ve Ba ms z Devletler Toplulu u bölgesindeki varl m zla geni letece iz. Bu bölgelerde etkinli imizi daha da art raca z. Gemlik Borusan Liman ’nda konteyner, genel kargo, proje kargo ve araç park hizmetlerinde mü teri memnuniyeti ve serviste benchmark seviyeye ula aca z.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.