“YENİ BİR HAMLE YILINDAYIZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Geçti imiz y l Borusan Lojistik aç s ndan hareketliydi, Balnak Lojistik’i sat n alarak güçlü bir büyüme ivmesi yakalad . irket bu y la ise yenilikçi çözüm ve hizmetlere odaklanarak büyüme hedefiyle girdi. Y l sonunda cirolar nda yüzde 10’luk art planlad klar n belirten Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, 2015-2019 stratejik yol haritalar n n haz r oldu unu söylüyor. 2015 ajandas n da öyle özetliyor: “Çözüm merkezi odakl konumlanmam zla mü terilerimize de er yaratacak yeni i modelleri geli tirece iz. Mevcut süreçlerimizde verimlili i art rmaya devam edece iz. Ba ta enerji ve tekstil

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.