“3. NESİL BİR ÜNİVERSİTE OLMAK İSTİYORUZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

event Uysal, uzun y llar BT sektöründe üst düzey yönetici olarak çal t ktan sonra 2010’da Ni anta Üniversitesi’ni kurdu. Profesyonel yöneticilikten e itimcili e geçi yapmas n n nedeni ise Çukurova Üniversitesi’nin kurucular aras nda olan babas Doç. Dr. Cevdet Uysal’ n vasiyetini yerine getirmekti. Bir ilkokul ya da bir üniversite kütüphanesi kurmak için yola ç kan Levent Uysal, YÖK’le yapt görü meler sonunda ilk etapta bir sa l k meslek yüksekokulunu hayata geçirdi. Ni anta Sa l k Yüksekokulu’nun k sa zamanda elde etti i ba ar üzerine de vak f üniversitesi için harekete geçti.

Bugün Ni anta Üniversitesi, a rl kl sanat, hizmet ve sa l k alanlar nda e itim veren, toplam 40 bin metrekarelik alanda yer alan 3 kampüsüyle iddial e itim kurumlar aras nda yer al yor.

u anda 13 bin ö rencileri oldu unu belirten Levent Uysal, k sa zamanda kat ettikleri yoldan memnun. Geçen y l en çok ö renci alan ilk 3 üniversiteden biri, yatay geçi döneminde de kabul ettikleri 500’ün üzerinde ö renciyle Türkiye’de en çok tercih edilen üniversite olduklar n söylüyor.

Bir vak f üniversitesi olan Ni anta Üniversitesi, e itim sistemi olarak teoriden çok prati e odaklanm durumda. E itimin yüzde 70 oran nda prati e dayal oldu unu anlatan Uysal, “Amac m z, ö rencilerimizin e itim hayatlar n n hemen ard ndan tecrübeli olarak i bulmalar n sa lamak. E itim veren, ara t rma yapan, topluma fayda sa layan üçüncü nesil üniversite olmay hedefliyoruz. Ayn zamanda kendimizi ‘yönetenler kulübü’ olarak kurguluyoruz. Ö rencilerimizin network’ler olu turmalar n sa l yoruz. Her mezunun bir yönetici aday olmas için çal malar yürütüyoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.