“DUBA VE NEW YORK’TA ÜN VERS TE AÇACA IZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Ni anta ı Üniversitesi’nin 2017 yılında 25 bin ö renciye ula masını hedefleyen Levent Uysal, yurtdı ında da yayılarak büyümeyi planlıyor. “2017’ye kadar Türkiye’de bir kampüs daha kuraca ız. Yurtdı ında da 3 ülkede faaliyete ba layaca ız. lk etapta hedefimiz Londra, New York ve Dubai. Bunun için çalı malarımızı yürütüyoruz. Dubai’den ön izinleri aldık. New York’ta gerekli izin ba vurusunda bulunduk” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.