“E-FATURA KULLANIMI 2’YE KATLANACAK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

E-fatura, i dünyas için yeni ve önemli bir konu. Elektronik ortamda tüm vergi mükelleflerini kay t alt na almay ve süreci daha verimli k lmay hedefleyen çal ma Türkiye’de oturmaya ba l yor. Türkiye’nin ilk efatura özel entegretörü dea Teknoloji Çözümleri’nin yönetici orta Bahad r Onay, özünde e-faturan n Gelir daresi Ba kanl ’n n (G B) belli cirolara sahip irketler için zorunlu k ld bir uygulama oldu unu belirtiyor. “ u anda 20 bin e-fatura mükellefi kurum var. Bu say n n bu y l içinde 40 bine ç kmas bekleniyor. Bu otomatik olarak her y l geni leyecek. E-fatura zorunlulu unun yay lmas yla Türkiye’de ekonomik de er yaratan kurumlar n belki de yüzde 99’u bu kapsama girmi olacak” diyor.

E-fatura özel entegratörü olarak dea Teknoloji Çözümleri, irketlerden fatura bilgilerini al p maliyenin istedi i ekle dönü türerek kar tarafa iletiyor. irketlerin vergi veya mevzuatla ilgili ya ad klar sorunlarda da uzmanlar yla devreye girdiklerinin alt n çizen Onay, “E-fatura irketlerin operasyonel giderlerini dramatik olarak azalt yor. Örne in, Bat Avrupa’da e-fatura bir mecburiyet de il ama kurumlar çok büyük bir oranda bu sistemi kullan yor. Çünkü verimlilik ve h z yarat yor” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.