FELSEFEYLE LG LEN YOR

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Kaan Karasoy, 11 y ld r Eczac ba bünyesinde çal yor. Günde 12 saate yak n mesai yapt n anlat yor. d nda kendine ay rd zamanlarda ise felsefeyle derinden ilgilenen Karasoy felsefe ile ya am ak n paralelle tirme ve yo unla t rma çal malar yap yor. Sivil toplum örgütlerinde de oldukça etkin: Türk Amerikan adamlar Derne i Yüksek sti are Kurulu Üyesi. Kentsel dönü üm projeleri için kurulan Ka thane-Ayaza a Dönü üm Kayader Ba kan Yard mc s ve Kartal Kentsel Geli tirme Derne i’nin yönetim kurulu üyesi… Awards’da ‘Gayrimenkul Geli tirme’ kategorisinde üç ödül kazand ” diyor.

Ormanada’n n yan s ra bugünlerde Karasoy’un gündemindeki en önemli projeler Kartal Kentsel Dönü üm Projesi ve Cendere Vadisi Kentsel Dönü üm Projesi. Karasoy, bu projelerle ilgili çok fazla detay veremiyor ama çal malar n sürdü ünü belirtiyor. A amalar halinde gerçekle ecek bu çal malarla tüm payda lar n kazançl ç kaca ça da ve dünya ölçe inde eserler yaratmaya devam edeceklerinin alt n çiziyor.

Karasoy’a göre in aat sektörü geçti imiz y l muhtelif durgunluk etkisiyle göreceli olarak daha sakin bir y l geçirdi. Sektörün, son dönemde TL’de ya anan de er kayb , özel sektör yat r mlar nda ve büyümede ya anan yava lamaya ra men kendi dinamikleri içerisinde geli meye devam etti ini aktaran Karasoy, k sa vadede sektörde arz fazlas ya anaca n dü ünüyor. Yeni talebin de tamamen daha butik i lere kayaca n belirtiyor. Bu konudaki görü lerini öyle payla yor:

“Farkl la may sanal olarak iddia edip tipikle en halihaz rdaki projelerde arz fazlas olu maya ba lad . Ancak projesine fonksiyon katan, farkl la ma yolunda hikayesi olanlar talebi çekebilir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.