PEK ÇOK “ LK” E MZA ATTIK

Capital (Turkey) - - NASıL BAŞARDıM? -

u segmentte her yıl sürekli yükselen bir satı hacmi var. Geçmi te bizim sektörde sadece maden suyu üretilirdi. Bugün maden suyu ve maden suyundan üretilen ürünlerin dörtte biri meyveli, aromalı ve vitaminli ürünler. Biz Fre a olarak aynı i i yaptı ımız firmaları rakip olarak de il meslekta ımız olarak görüyoruz. Gazlı içecek sektörüne rakip ürünler çıkardı ınızı dü ünüyor musunuz sorusuna cevaben, pazar ortada, tüketici bir i e gazlı ürün içti inde tercihini Fre a’dan yana kullanmı ise di er markalara göre haliyle rakip ürün olmu oluyoruz.

Biz Fre a’yla pek çok ilke imza attık. Daha çok erkeklerin tüketti i bir içecek olan sade maden suyunu, kadınlar ve çocukların sevece i bir hale getirdik. Ayrı bir içecek sektörünün olu masına vesile olduk. Fre her markasıyla yurtiçi ve yurtdı ında meyveli vitaminli sa lıklı içecekleri tüketicilerle bulu turduk. aromal maden sular nda Fre a’n n pazar pay yüzde 35 civar nda.

Fre a’n n markala ma sürecinde önümüzde bir örnek yoktu. Bu nedenle bu süreci kimseye bakmadan yapt k. Aç kças kurumsal bir yap ya da sahip de ildik. Küçük bir i letme olarak markala maya ba lad k. Tabiri caizse ilk y llar biraz kara balta deli cesaretiyle yola ç kt k. Geçmi te yap lan bu çal malar, belki bugün meyve aromal maden suyu içecek sektörünün olu mas n sa lad .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.