“Sosyal medyada sorunları hızla çözüyoruz”

Capital (Turkey) - - ARASTIRMA - / AKBANK DİREKT BANKACILIK BÖLÜM BAŞKANI

teri numaras n n hat rlanmas özelli i sosyal medyada kullan c lardan çok fazla gelen bir talepti. Bu konuda aksiyon alarak mü teri numaras n n hat rlanmas özelli ini uygulamalar m za ekledik” diyor.

ING Bank Pazarlama leti imi Grup Müdürü Feyza Tamer ise ubelerdeki s ra bekleme süresini sosyal medyadaki yorumlar do rultusunda geli tirmeye çal t klar n anlat yor. Tamer, “Mü teri memnuniyeti sa lamak ad na o an ubedeki yetkili arkada m - za durumu bildirip mü terimizle ube içinde an nda ileti ime geçmesini sa l yoruz” diyor.

SOSYAL JÜR PROJES

E-ticaret sitesi GittiGidiyor’un Marka PR ve leti im Müdürü Banu Betül Güler, arama sonuç sayfalar ndan, ana sayfadaki baz butonlara kadar site içinde yap lan birçok de i ikli in asl nda kullan c lardan gelen geri bildirimler sonucunda yap ld n söylüyor. Bu konuda nas l çal t klar n ise öyle anlat yor:

“Daha önce yapt m z genel indirim kampanyalar nda, kullan c lara tan mlanan hediye çekleri sepet sayfas nda otomatik olarak seçilmi gelmiyordu. Kullan c - lar n sat n al m yapmadan önce hediye çekini seçmeyi unuttu u ve hediye çeklerini bu yüzden kullanamad klar n sosyal medya üzerinden gelen geri bildirimlerle ö rendik. Kullan c deneyimi ekibimiz hemen gerekli güncellemelerin yap lmas n sa land . Bu güncellemeyle art k kullan c hesab na hediye çeki tan ml ysa, ürün sepete at l nca sepet sayfas nda hediye çeki seçili geliyor.”

Online yemek sipari i sitesi Yemeksepeti ise mobil uygulamalar n güncellerken önce ‘Favori Restoranlar m’ özelli inin az ki i taraf ndan kullan ld n görüp kald rm . Ancak sosyal medya üzerinden gelen reaksiyonlar bu özelli in o ki ilerin hayat nda asl nda ne kadar önemli bir yeri oldu unu gösterince de i iklik geri al nm . irket teknik konular d nda da mü teri geri bildirimlerinden faydalan yor. Örne in irketin u an kulland baz sloganlar mü teri önerilerinden geli-

GÖKAY DEDE

7/24 ONLINE

Ülke nüfusumuzun yüzde 50’den fazlası sosyal medya kullanıcısı. Biz de Akbank olarak bu ortamı mümkün olduğunca etkin kullanmaya özen göstererek 7/24 33 farklı hesaptan 2,5 milyon kullanıcıyla iletişime geçiyoruz.

ETKİLEŞİM İMKANI

Özellikle Facebook ve Twitter üzerinden sağladığımız hizmetler ve avantajlar sayesinde tüm takipçilerimizle daha fazla interaktivite kurarak etkileşime geçme, müşterilerin taleplerini dinleme ve ihtiyaçlarını anlama imkanımız oluyor. yor. Yemeksepeti Pazarlama Müdürü Bar Sönmez, “Biliyoruz ki kar m zda bizi her an, her aç dan de erlendirmeye haz r bir jüri var. Onlar n onay ya da ele - tirisi, stratejilerimize genel anlamda yön veriyor” diyor.

TERS NE GER B LD R M

Bir de Eczac ba Yap Ürünleri Grubu gibi kendi marka slogan sosyal medyada anonimle en ve bundan yola ç karak proje geli tiren irketler var. irket sosyal medya dinlemelerinde “Aç-kapa Artema” slogan n n Gezi olaylar ndan elektrik kesintisine çe itli toplumsal olaylar kar s nda neredeyse Türkçede bir deyim olarak yerle ti ini gördü. irketin pazarlama direktörü Arzu Uluda Elaz , “Biz de kullan c lar n günlük hayat içinde bu kadar s k konu ulan niteliklerimizi, oyunla - t rma (gamification) trendiyle birle tirerek ‘Dayan kl l k Testi’ ve ‘Düello’ gibi hem online hem offline’da e - lenceli ve payla labilir projeler gerçekle tirdik” diyor.

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve Vine gibi kanallar çok aktif kullanan Samsung Türkiye de sosyal medya takipçilerinin yorumlar yla içerik ekillendiren irketlerden. Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Can Emci, takipçilerin sosyal medyada a rl kl olarak mobil ürünlerini görmek ve bunlarla ilgili bilgi almak istedi ini gördüklerini söylüyor. çerik stratejilerini de bu yönde olu turduklar n belirtiyor.

Vodafone bugün sosyal medyada ana markas na ek

AKTİF DİNLEME

Hesaplarımızdan müşterilerimizin ilgilendiği ürünler hakkında bilgi veriyor, onları dinliyor ve ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Bu sayfalarda hayata geçen pozisyon ilanlarımız, eğlenceli uygulamalarımız sayesinde karşılıklı iletişimimiz her geçen gün artıyor.

AKTİF TAKİP

Müşterilerimize daha da iyi ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla yarattığımız Twitter.com/AkbankDestek hesabımız ile, müşterilerimizle iletişimimizi sürekli takip edebiliyor ve müşterilerimizin sosyal medya üzerinden Akbank’a doğrudan ulaşmasına ve sorunlarının hızla çözülmesine olanak sağlıyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.