“Sosyal medya ürünü şekillendiriyor”

Capital (Turkey) - - ARASTIRMA - ALPAGUT ÇİLİNGİR / PEPSİCO TÜRKİYE KIDEMLİ PAZ. DRKT.

MEYVEYİ SEÇTİK

Sosyal medyadan gelen geri dönüşler ve yorumlardan hem yol haritamız için yardım alıyor hem de bugünün ihtiyaçlarını direkt olarak öğrenebiliyoruz. Son kampanyalarımızdan örnek vermek gerekirse Yedigün markamızın en son sunduğumuz şeftali çeşidini sosyal medyada 100 bin kişinin oyladığı “Meyveni Seç” kampanyası ile belirledik.

Başka bir önemli örnek de lovemark olmuş markamız Doritos ile gerçekleştirdiğimiz “Kızlar mı Erkekler mi” kampanyasıydı. Bu kampanyamızla da yeni çıkacak cipsimizin şeklini ve tadını tüketicilerimize tasarlattırdık. Tamamen sosyal medya üzerinden kurguladığımız bu kampanya markamızın imaj skorlarına çok pozitif katkılar yaptı.

Son güncel örneklerden biri de Cheetos markamızla, 90’lı yıllardaki çocukların çok yakından tanıdığı sokak oyunu Taso’yu sunmamız oldu. Bu fikir de tamamıyla sosyal medyadan gelen yoğun talepler neticesinde oluştu. Tüm bu örneklere baktığımızda sosyal medyanın artık bir ürünü bile belirlerken ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

CİPSİN ŞEKLİ

TASO KARARI

olarak Vodafone FreeZone ve Vodafone Arena markalar alt nda toplam 6,2 milyondan fazla takipçiye sahip. irket sosyal medyadan gelen talepler üzerine sosyal medya üzerinden de tüketicilerle bire bir ilgileniyor. Onlar n ihtiyaçlar n dinleyip numara ta ma taleplerini ileten özel bir sosyal medya ekibi kurmu durumda.

STRATEJ Y EK LLEND RENLER

Sosyal medya geri bildirimleri irketlerin sadece içerik, ürün ve hizmetlerini de il yat r m ve kampanya stratejilerini de belirliyor. Online shop ile internet üzerinde de sat yapan ayakkab perakendecisi Deichmann Türkiye’nin Genel Müdürü Atilla Özkul, ma azalar n n bulunmad illerdeki tüketicilerin isteklerinin yeni yat r m stratejilerini ekillendirdi ini söylüyor. L’Oréal Türkiye de makyaj kategorisindeki Maybelline New York markas n n pazarlamas ndaki 2015 y l rotas ve aktivite plan n tamamen 2014'te kendisine gelen kullan c yorumlar yla belirlemi .

Yine global teknoloji markas Asus’un Türkiye Ülke Müdürü Bora Aras, stoklar k sa sürede tükenen mar- kan n ak ll telefon serisi ZenFone’un farkl renk ve boyutlardaki modellerinin Türkiye’de sat a sunulma süreçlerinde do rudan sosyal medya kullan c lar m z n görü lerinden faydaland klar n söylüyor. Perakende devi Migros da sosyal medyadaki yorumlara göre yeni aksiyonlar al yor. Migros Marka leti imi ve CRM Direktörü K na Demirel, “Örne in; reklam filmlerini sosyal medya üzerinden gelen yorumlar do rultusunda ekillendirdik. Sosyal medya hesaplar m zdaki konu malardan yola ç karak, Sadece Migros’ta sat lan ürünlerimizin çe itlili ini art rd k” diyor.

LHAM ALANLAR

Sosyal medyada her gün 2,5 milyon ki iyle konu abilen denim markas Mavi, buradan edindi i geri bildirimleri “zaman n ruhuna en uygun, en güncel Mavi’yi yakalamak” için kullan yor. Ancak marka art k bunun da ötesine geçerek sosyal medyadaki “insight”lardan yola ç karak hikaye yarat c s olmaya soyunmu durumda. Hatta bu hikayeyi kitlelerle bulu turarak yeni koleksiyon yaratt . Bunun en güzel örne i ise Mavi’nin Vini hikayesi. Bü ra Küçük ad nda bir üniversiteli 35 milyon üyesi olan Kanadal online kitap dükkân Wattpad’de yay nlad “Kötü Çocuk” serisinde Meriç Tuna diye bir karakter yarat yor. Bu karakteri görselle tirmek için 24 ya ndaki blogger Vini Uehara’n n bir foto raf n kullan yor. K sa sürede Vini Meriç karakteriyle Türkiye’de genç k zlar aras nda fenomene dönü - mü .

Mavi’nin Vini hikayesi de markan n dijital ekibinin Wattpad’de Vini’yi ke fetmesiyle ba l yor. Marka Vini’yi mart ay nda moda blogger’ yönüyle Mavi’nin hayat na sokuyor. Mavi Pazarlama Direktörü Serpil Berkan süreci öyle anlat yor:

“Türkiye’den Brezilya’ya ürünler göndererek foto raf ve videolarla ‘Vini’nin Denim Günlü ü’ diye bir konsept haz rlad k. lk payla m m zdan itibaren sosyal medyada yer yerinden oynad , rekor üstüne rekor k rd k. Gençlerin kalplerini kazanman n tek yolunun gerçekten onlardan biri olmaktan ve hikaye demekten ç k p gerçekten hikayenin parças olmaktan geçti ini gördük” diyor.

Beyaz e ya devi BSH da sosyal medya üzerinde gerçekle tirdi i ve ilkö retim ça ndaki çocuklar n fütürist bak la gelecekteki buzdolaplar n , tasarlamalar n amaçlayan “Hayallerim Çizgide Sakl ” projesinden gelen geri bildirimleri ak ll ev aletlerinin tasar m nda de erlendirmi .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.