“Geniş izleyici kitlesi dijitalde bize ilham veriyor”

Murat Göllü,

Capital (Turkey) - - YARATICI PROJE - AYÇE TARCAN AKSAKAL aaksakal@capital.com.tr

Akbank, bu y l 11’incisini gerçekle tirdi i Akbank K sa Film Festivali için yine farkl ve s ra d bir ileti im kampanyas na imza att . K sa Film Festivali’nin ileti iminde pek çok mecran n yan s ra dijitale özel proje haz rland . Akbank Kurumsal leti im Bölüm Ba kan Murat Göllü, “Bir ilki gerçekle tirip Instagram’da interaktif video kurgusu gerçekle tirdik” diyor.

Çok say da de erli filmin ba vurdu u festivalin geni bir izleyici kitlesi oldu unu belirten Göllü, bu durumun kendilerine dijital ileti imde yarat c , yenilikçi ve öncü projeler ç karmak konusunda ilham verdi ini söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.