“Instagram’da takipçi sayısımız arttı”

Capital (Turkey) - - YARATICI PROJE -

250 BİN KİŞİYE

ULAŞTI

Kısa Film Festivali Instagram projesinin, sosyal medya konuşmaları ve internette yer alan haberler sonucunda yaklaşık 250 bin kişilik bir kitleye erişim sağladığını

tahmin ediyoruz.

YÜZDE 35’LİK

ARTIŞ

Bu projemiz güzel

bir iz bıraktı ve yarışma döneminde Akbank Sanat

Instagram hesabının takipçi sayısında yüzde 35 oranında bir artış

yaşandı.

PAYLAŞIMLAR

SÜRÜYOR

Ödüllü yarışmalarda çok sık rastlanmayan bir durum olarak, bu projeyle tanıştığımız takipçilerimizin büyük

çoğunluğu bizi bırakmadı. Kendileriyle paylaşımlarımız devam

ediyor. kapkaçç yakal yor, kedi kurtar yor, k sa mesafe için yolcu almayan taksiciyi ikna etmeye çal yor ve bütün bunlar festivale zaman nda yeti ebilmek için yap yor. En k sa yoldan festivale gitmeyi ba aran kullan c lar n kar s na sürpriz ödül kazanma ans yakalayabilmeleri için kod ç k - yor. imdi de Akbank Sanat Instagram hesab ndaki aç l videosundan yola ç karak bu maceray deneyimlemek mümkün. Ancak ödüllü yar - mam z mart ay içinde gerçekle ti ve sona erdi. Projenin hedef kitlesi kimdi? Projemize aktif olarak sosyal medyay kullanan, sosyal medyada uzun zaman geçiren, hem gündemi takip etmek için birincil haber kayna olarak hem de keyifli zaman geçirme arac olarak sosyal medyay yo un tüketen kullan c lar K sa Film Festivali’nden haberdar olsun istedik. Amac m za ula t m z dü ünüyoruz. Proje ile ilgili olarak 3 bin 600 sosyal medya kullan c s projeden bahsetti, internette yüzlerce habere konu oldu, sözlüklerde yaz ld . Proje için yola ç k noktan z ne oldu? Dijital ileti im projelerimizin, her zaman sosyal medya kültürü taraf ndan benimsenecek yap da i ler olmas na özen gösteriyoruz. Projelerimizde hedef kitlemize bir deneyim ya at p, onlar ileti ime dahil etti imiz interaktif projeler üretmeye dikkat ediyoruz. #k sayoldan projemizde de Türkiye’de ilk interaktif Instagram film projesini hayata geçirmek fikri ç k noktam z oldu ve bizi çok heyecanland rd . Projeyi devam ettirecek misiniz? Projemiz 11’inci K sa Film Festivali kapsam nda gerçekle tirildi. Ancak Akbank olarak oldukça önem verdi imiz sosyal medyada kullan - c lar n ileti ime dahil olaca ve farkl deneyimler ya ayaca projeler hayata geçirmeyi planl - yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.