Gündemdeki konular

Capital (Turkey) - - SERMAYE PİYASALARI VE BANKACILIK - DOGAN.TANRISEVEN@TR.EY.COM EY TüRKIYE DANışMANLıK HIZMETLERI YöNETICI DIREKTöR

akroekonomik ve jeopolitik alanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler, süregelen düşük faiz ve değişkenlik ortamı, düşük kâr marjları, artan yasal uyum gereksinimleri gibi nedenlerle 2014’ün, küresel bankacılık ve sermaye piyasaları için oldukça zorlayıcı bir yıl olarak geçtiği söylenebilir. İçinde bulunduğumuz 2015’e bakıldığında ise geçen yıl yaşanan zorluklarla birlikte küresel ekonomik büyümedeki düşüş beklentileri, müşterilerin ve yatırımcıların korunmasıyla sermaye ve likidite gereksinimlerine uyumda düzenleyici kuruluşların artan beklentisi, finansal kurumlar için bu zorlayıcı ortamın devam edeceği sinyallerini veriyor. EY tarafından geçtiğimiz mart ayında dünyadaki 32 büyük finansal kuruluştan elde edilen bilgiler doğrultusunda bankacılık ve sermaye piyasaları sektörü üzerine yayımlanan rapor, finansal kurum CEO’larının bahse konu zorlayıcı koşullar altındaki gündem konularını özetliyor. Küresel finansal kuruluşlar tarafından öne çıkarılan bu gündem konuları, finansal sektörün temelde küresel gelişmelerle doğrudan ilişkili olan yapısı ve mevcut yabancı ortaklıklar nedeniyle Türkiye finansal piyasalar sektörü gündemini de yakından ilgilendiriyor. Rapor, günümüz koşullarında finansal sektörün odaklandığı temel konulardan birinin kârlılık baskısı olduğunu gösteriyor. Araştırmada yer verilen bilgilere göre 2014 yılında, analize verileri dahil edilen 26 banka içerisinde özsermaye kârlılık oranı (ROE) yüzde 11’in üzerinde sadece 8 banka bulunmaktayken 18 küresel bankanın özsermaye kârlılık oranının yüzde 10 ve altında olduğu gözlemlendi. Finansal sektörün, gelişmekte olan makroekonomik zorluklarla mücadele ettiği vurgulanıyor. Bankaların, dünya çapında son yıllarda beliren ve 2015 itibariyle de devam eden düşük faiz oranları, düzensiz gayrisafi yurtiçi hasıla (GDP) ve ekonomik büyüme koşulları altında operasyonlarını sürdürmekte olduğu ve bu koşulların bankalar için artık normal iş koşulları olarak kabul edildiği not ediliyor. Bunun yanında sonuçlarda, yasal ve uyum maliyetlerinin bankaların gelir performansını ve kârlarını etkilediği görülüyor. Finansal kuruluşların günümüzde maruz kalabildiği yasal uyum risklerinin, yargılama ve uyum giderleriyle düzenleyici kurumlar tarafından kesilen para cezalarının daha düşük gelir yaratılmasında etken olduğu belirtiliyor. Raporda, regülasyonlar ve uyum beklentilerinin yoğun bir şekilde devam edeceği öngörülüyor. Finansal kriz sonrasında özellikle sermaye, finansal yapı ve likidite üzerine birçok yeni ve zorlu kurala uyum gereksinimleri küresel ve yerel düzenleyici kurumlar tarafından getirilmişti. Bunun doğal bir sonucu olarak bankaların bu düzenlemelere uyum sağlama konusunda yoğun çalışmalarda bulunmakta olduğu ve düzenleyici kurumlarla sürekli bir iletişim içerisine girdiği belirtiliyor. Araştırmada çıkan sonuçlardan bir diğeri olarak, bankaların, satın alma veya elden çıkarma yoluyla ana faaliyet konuları olan ve olmayan yatırımlarında veya pazarlarda yeniden yapılandırma çalışmalarını yürütmekte olduğu belirtiliyor. Bankaların stratejik öneme sahip bölgelere ilgilerini devam ettirmekle birlikte Asya, Orta ve Doğu Avrupa ve Afrika gibi gelişen pazarlara yatırımların özellikle Avrupa bankalarının gündeminde olduğu, öte yandan bazı bankaların çeşitli coğrafyalardaki ana faaliyeti olmayan yatırımlarını ve iş portföylerini yeniden yapılandırma isteği içinde olduğu görülüyor. Tüm bunların yanında kredi kalitesinde pozitif yönde bir iyileşme trendinin vurgulanması rapor sonuçlarına yansıyor. Banka yöneticileri, sorunlu kredilerde ve dolayısıyla karşılık ve kredi maliyetlerinde düşme yaşandığını, bunun da kredi kalitesini olumlu etkilediği yönündeki görüşlerini belirtiyor. Buna bağlı olarak 2015 itibariyle kullandırılan kredi hacimlerinde pozitif etkilerin yaşanacağı da beklentiler arasında sıralanıyor. Son olarak araştırmadan çıkan sonuçlara göre dijital yaratıcı yatırımlar, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını hedefliyor. Bankalar mevcut durumda, dijital alanlardaki yatırımların banka gelirlerinin artırılmasına olan somut etkisinin gösterilmesinde biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtse de müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması yoluyla müşteri bağlılığının ve daha kârlı hizmetlerin sunulabilmesi yönündeki yatırımlarına devam ediyorlar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.