EN DEĞERLİ MARKA AKBANK OLDU

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

BrAnD FInAnCE’In Bu yıl 9’unCu kEz yAptığı TürkIyE’nIn En DEğErlI MArkAlArı ArAştırmAsınDA BIrInCI sEçIlDI. AkBAnk GEnEl MüDürü HAkAn BInBAşGIl, konuylA IlGIlI yAptığı AçıklAmADA, “BuGün AlışılAGElmIş FInAnsAl GöstErGElErIn yAnınDA şIrkEtlErIn mArkA DEğErlErI DE yAtırımCılArın tErCIHlErInI şEkIllEnDIrmEDE önEmlI rol oynuyor. MArkAmızı 67 sEnEDIr tItIzlIklE oluşturDuk, koruDuk, yAtırım yAptık. Bu çABAlArın kArşılığını BrAnD FInAnCE tArAFınDAn yApılAn sırAlAmADA DA Görüyoruz. Bu sırAlAmADA Ilk DEFA TürkIyE’DEn BIr BAnkA zIrvEyE yErlEştI” DIyE konuştu. üç sEktörE yönElIk uzmAnlık AlAnlArıylA IlGIlI proGrAmlArDA, sEktör uyGulAmAsınA yönElIk DErs vE proGrAm IçErIklErI GElIştIrIlECEk. AyrıCA TİM, EXİMBANK vE İstAnBul TICArEt ÜnIvErsItEsI IşBIrlIğInDE kurulAn TEDAM’lA DA Dış tICArEt AlAnınDA GElIşmElErIn yorumlAnArAk BIlImsEl AnlAmDA DEğErlEnDIrIlDIğI ortAk çAlışmAlAr GErçEklEştIrECEk.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.