GARANTİ FİLO’DAN SEKTÖRDE BİR İLK

Capital (Turkey) - - CAPITAL’DEN -

FIlo, 2014 yılınDA tAsArlAmış olDuğu İkInCI El DEğErlIlIğI (RV) HEsAplAmA MoDElI’nIn pAtEntInI AlArAk sEktörünDE BIr IlkE ImzA Attı. RV HEsAplAmA MoDElI, sıFır kIlomEtrE vEyA kullAnılmış BInEk otomoBIl vE HAFIF tICArI ArAçlArın, IstEnEn tüm yıllAr IçIn IlErIyE yönElIk IkInCI El BEDEllErInIn HEsAplAnmAsı AmACıylA HAzırlAnDı. GArAntI FIlo GEnEl MüDürü SElAmI EkIn, “RV HEsAplAmA moDElInDE, EkonomIk vErIlErDEn yArArlAnArAk BIr ArACın BIr, IkI, üç vEyA kAç yıl IstEnIrsE o kADAr yıl sonunDA, IkInCI El pIyAsAsınDA kAç lIrADAn sAtılABIlECEğInI HEsAplAyArAk Doğru FIyAtlAmA önGörüsünDE BulunmAmızı sAğlıyor” DEDI.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.