“HEDEF KİTLEYLE UYUMA DİKKAT”

Capital (Turkey) - - PAZARLAMA - HAKAN SENBİR SENBİR MARKA DANIŞMANLIĞI KURUCUSU

yayınlanan içeriğin sıklığı, müşteriyle dozunda iletişim kurmak için iyi dengelenmeli. Social Baker’s uzmanlarına göre, örneğin, haftada bir kere Facebook’tan mesaj paylaşmak çok düşük bir oran… Ancak 3 mesaj göndermek de rahatsız edici olabilir. O nedenle haftada 5-10 arasında bir mesaj düzeyini tutturmakta yarar var.

Track Social’a göre ise Twitter’da ne kadar çok tweet atılırsa o kadar iyi. Track Social yetkilileri de günde en az 5 kere tweet atılması gerektiğini savunuyor. Günde 20 tweet’in ise çok iyi bir performans olduğunu dile getiriyorlar.

ÇAPRAZ KANAL

Bugünün pAzArlAmA AnlAyışınDA, şIrkEtlEr müştErIlErIylE GElEnEksEl vE yEnIlIkçI tüm kAnAllAr üzErInDEn IlEtIşIm kuruyor. AnCAk Asıl mEsElE kAnAl vErImlIlIğInIn vE müştErI DEnEyImInIn mAksImIzE EDIlDIğI vE Bunun BIr IlErI AşAmAsı olAn “omnI-CHAnnEl mArkEtInG”E uyGun IlEtIşIm kurmA şEklI.

TV ÖNEMİNİ KORUYOR

ŞüpHEsIz TürkIyE’DE TV HAlEn önEmInI koruyor. AnCAk BEklEnDIğI üzErE IntErnEt Ağırlığını Artırıyor. KAmpAnyA BAzınDA sAtışA DönmEDE Açık HAvAnın DA çok EtkIlI olDuğunu GörDüğümüz sEktörlEr vAr. Bu ArADA son yıllArDA CIDDI GElIşmE kAyDEDEn kAnAllAr ArAsınA mAğAzAlAr DA GIrDI. BunDA “sHoppEr mArkEtInG/AlışvErIşçI pAzArlAmA” DIsIplInInIn pAzArlAmACılAr tArAFınDAn DAHA çok Göz önünE AlınmAyA BAşlAmAsının EtkIsI DE vAr.

ESKİ ANLAYIŞ

Uzmanların LinkedIn için tavsiye ettiği mesaj sayısı ise ayda 20 düzeyinde... Peki Türkiye’deki şirketler müşterileriyle iletişim kurarken bu ideal sayıları dikkate alıyor mu? Yaptığımız araştırmadan önemli sonuçlar ve şirketler için kritik mesajlar çıktı…

Türkiye’deki markalar cephesine baktığımızda, şirketlerin tüketiciye ulaştıkları araç sayısı ve ulaşma sıklıklarının çokluğu da dikkatimizi çekti. Örneğin hazır giyimin hızlı markalarından Defacto, 11 kanaldan ayda 468 kez müşterileriyle iletişime geçerken, Yıldız Holding’in markaları 6 kanaldan 1.200 kez tüketiciye

PERFORMANS GÖSTERGESİ

HEr türlü kAnAl kullAnımınDA DIkkAt EDIlmEsI GErEkEn kAvrAm “AFFInIty” yAnI mECrAnın HEDEF kItlEylE uyumluluğunu GöstErEn InDEkstIr. FArklı kAnAllArın vE mECrAlArın pErFormAns GöstErGEsI olArAk zIyArEtçI BAşınA HArCAmA krItErInE BAkmAk GErEk. BuGünE DEk pAzArlAmADA BElIrlI orAnlArDAn oluşAn IlEtIşIm HArCAmAlArı rAsyolArı GEçErlIyDI.

Bu EskI AnlAyışA GörE, HEr sEktörDE oluşmuş olAn tEAmüllEr o sEktörün IlEtIşIm yAtırımı AnlAyışını şEkIllEnDIrIyorDu. MArkAlAr DA çok kAnAllı IlEtIşIm AnlAyışınA uyGun BIr AlokAsyon IlE yAtırımlArını mECrAlArA DAğıtıyorDu. AnCAk Artık mArkAnın CIrosunun üzErInDEn stAnDArt yüzDEsEl yAklAşımlArlA IlEtIşIm BütçEsInIn BElIrlEnmEsI vE Bu BütçEnIn mEDyA plAnı DAHIlInDE DAğıtılmAsı AnlAyışı sonA ErDI. ZIrA BuGünün “omnI-CHAnnEl mArkEtInG” AnlAyışı yAtırım yApılACAk ürün kAtEGorIsInIn HAnGI kAnAlDAn DAHA Güçlü olArAk BEslEnDIğI EsAsınA DAyAnıyor. Çünkü Bunun DAyAnDığı noktA DA müştErI DEnEyImI.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.