Operasyon yönetiminde yeni yaklaşımlar

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ - FATİH ÖĞÜN FATIH.OGUN@TR.EY.COM EY TüRKIYE DANışMANLıK HIZMETLERI FINANSAL HIZMETLERDEN SORUMLU KıDEMLI MüDüR

lkemizde finansal servisler sektöründeki büyük oyuncular olan bankalarda operasyon yönetimi, onların etkin çalışmasında ve maliyetlerin yönetiminde her zaman kritik bir unsur olmuştur. Şube ağının yönetimi, merkezi operasyon yönetimi, kanallara ilişkin operasyonlar ve bilgi teknolojilerinin yönetimini de kapsayan bu alan, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaya devam ediyor. Bankacılıkta ağırlığın şubelerden alternatif kanallara ve mobil bankacılığa kaymakta olduğu günümüzde banka operasyonlarının karşılaştığı konuların türü ve boyutu da artan bir görüntü sergiliyor.

Operasyonlardaki bu yükün artışına ek olarak, bu alanın yönetimindeki üst düzey rolün (COO-Chief Operating Officer) kurum içerisindeki görünürlüğü ve sorumlulukları da artıyor. EY’nin yakın zamanda COO’ların rolü ve yapısıyla ilgili yaptığı ankette, üst düzey yöneticilerin yüzde 49’u bu rolü, yönetim ekibindeki en zorlu rol olarak görüyor. Aynı çalışmada, COO’ların yüzde 60’lık bir bölümü, kurumun stratejisinin oluşumuna katılımın operasyonların performansı açısından da kritik olduğunu düşünüyor.

Bankacılık yapısının altyapı ve iş modelleri açısından hızlı bir dönüşümden geçmekte olduğu günümüzde, süreçlerin standartlaşması, otomasyonun artması, maliyetler üzerinde oluşan baskı ve dijitalin getirmekte olduğu yaklaşım değişiklikleri operasyon yönetimi üzerine ek sorumluluklar getiriyor. Peki mevcut duruma baktığımızda banka operasyonlarının güçlü ve başarılı bir şekilde yönetilmesinde öne çıkan konular neler?

ÖNE ÇIKANLAR

Düzgün bir operasyon yönetiminin sağlanması ilk öne çıkan nokta olarak beliriyor. Bankanın ihtiyaç duyduğu iç ve dış müşteriye dönük servis seviyelerinin gözetilerek, maliyet hedefleri doğrultusunda sağlıklı bir şekilde bu yönetimin yapılması temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Rekabetin arttığı, farklı sektörlerden şirketlerin bankacılık servisleri vermeye başladıkları günümüzde operasyonların kesintisiz bir şekilde yürütülmesi kurumun başarısında temel faktör konumunda.

Bu alandaki ikinci konu, operasyonel mükemmelliğin sağlanması. Operasyonları düzgün yürütmeye ek olarak operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi, kayıp ve fazladan yapılan işlemlerin elimine edilmesi, performans takibinin detaylı yapılması, süreçlere harcanan zaman ve kaynak alanlarındaki etkinliğin artırılması operasyon yönetiminde sürekli olarak göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Kurumda belirlenen stratejinin operasyon bünyesinde uygulamaya geçmesini sağlayacak yapının kurulması operasyon yönetimi açısından bir diğer önemli faktör. Ekonomik koşulların giderek daha rekabetçi hale geldiği ve teknolojinin hızla değişmekte olduğu günümüzde, bankanın belirlediği stratejiye hızlı bir şekilde uyum sağlanması, bu konuya dönük organizasyon ve işletim modeli yapılarının uygulamaya geçirilmesi, fonksiyon içerisindeki farklı ekiplerin belirlenen hedef doğrultusunda birlikte çalışmasının sağlanması kurumun başarısı için bir diğer kritik unsur.

Kurumun stratejik varlıklarının korunması öne çıkan bir diğer operasyon yönetimi önceliği. Banka operasyonlarının yönetiminde olan kadro, süreç ve servis bazlı know-how, şube ağı, kanal altyapısı ve bilgi teknolojileri altyapısı düşünüldüğü zaman bu varlıkların sağlıklı bir şekilde yönetimi kritik bir öncelik haline geliyor. Hızla değişen bankacılık dünyasının gerektirdiği yetkinlikleri geliştirmek, korumak ve yönetimini sağlamak da operasyonel yönetimin kritik unsurları arasında yer alıyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR

Banka içerisinde yürütülmekte olan kapsamlı programlar ve dönüşüm programlarını desteklemek de operasyonel yönetimin içerisinde yer alması gereken bir diğer konu. Günümüz koşullarına uyum sağlamak ve ilerleyen dönemde pazarda doğru bir pozisyonlama yakalamak için bankalar belirli fonksiyonlarda ya da kurumun genelinde kapsamlı programları uygulamaya koyuyor. Bu programların hayata geçmesi ve sonuçlarının takip edilebilmesi için operasyon yönetiminin desteği her zaman kritik öneme sahip. Program kapsamında yürütülmekte olan teknik geliştirmeler ve değişim yönetimi adımlarında operasyon yönetiminin sahiplenmesi ve katılımı programın başarısını etkileyen kritik faktörler olarak öne çıkıyor.

Operasyon yönetimi alanında öne çıkan son konu ise bankanın geleceğini belirleyecek çalışmalara katılım. Bu noktada operasyon yönetiminin ilgili tartışmalar içerisinde olması, operasyonel alandaki gelişme ve zorlukları masaya taşıyabilmesi ve belirlenen strateji doğrultusunda operasyonel varlıkların emre-amadeliğini sağlaması kurumun başarılı olmasında önem taşıyor.

Bankacılığın giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğü, rekabetin arttığı ve marjinlerin daralmakta olduğu günümüzdeki operasyon yönetimi kurumun işleyişinde merkezi bir konumda. Bu konumu doğru kullanan kurumların ilerleyen dönemde daha avantajlı olmalarını bekliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.