“Kurda FED ve seçim etkisi”

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

3 Kasım: Türkiye, TÜİK, ÜFE verileri 5 Kasım: İngiltere, MB faiz kararı 6 Kasım: ABD, tarım dışı istihdam verisi 9 Kasım: Türkiye, TÜİK Sanayi Üretim Endeksi 11 Kasım: Türkiye, TCMB cari açık 13 Kasım: Euro Bölgesi, GSYİH, çeyreksel ve yıllık 16 Kasım: Türkiye, işsizlik oranı verisi 17 Kasım: ABD, kapasite kullanım ve sanayi üretimi verisi 20 Kasım: Türkiye, tüketici güven endeksi 24 Kasım: Türkiye TCMB, PPK toplantısı Arıkan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Habip Arıkan GAyrImEnkul pIyAsAsı EkonomI vE sIyAsI GElIşmElErlE DoğruDAn IlIşkIlI. Dış GElIşmElErE BAğlı DövIz pIyAsAlArınDA BEklEntI nEDIr? Saxo Capital Stratejisti Cüneyt Paksoy “FED’In ArAlık toplAntısınDA FAIzI ArtırABIlECEğInE yönElIk BIr FIyAtlAmA vAr. ÇIn tArAFınDAn vE AvrupA MErkEz BAnkAsı’nDAn (ECB) GElEn EkstrA HAmlElEr, FED’In ElInI rAHAtlAtACAk. Son GElEn çEkIrDEk EnFlAsyon vErIsI DE kAFA kArıştırDı. FED’In GloBAl pIyAsAlArDA 2016’yA kADAr AlGı olArAk ötElEnmEsI HAlInDE ECB vE ÇIn’In son GEnIşlEmECI polItIkAlArı EşlIğInDE GloBAl pIyAsAlArDA BIr sürE DAHA rAHAtlAmA GörülECEktIr. Bu DA GElIşEn ülkElErE önEmlI BIr mAnEvrA AlAnı kAzAnDırACAktır. TürkIyE’nIn HükümEt kurABIlmEsI önEmlI olACAk.

FED pIyAsAlArA ötElEnmE ADınA GüvErCIn AçıklAmAlAr yApAr vE HükümEt çıkArACAk BIr MEClIs ArItmEtIğI olursA 2,80-2,85, HAttA 2,75’lErE kADAr BIr GErI çEkIlmE mümkün olur. TErsI DurumDA IsE 2,93-2,95 DIrEnç EşIğInIn GEçIlmEsI HAlInDE önCE 2,98 vE DEvAmınDA 3,00’lErIn üzErInE yErlEşmE potAnsIyElI mAsADA kAlACAk.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.