CEO’LAR İÇİN KISA VADELİ BAŞARI ÖNEMLİ

Capital (Turkey) - - AL RIES -

anlamda marka sadakati çok daha önemlidir. AnCAk kısA vADElI EtkIlErE kArşın uzun vADElI EtkIlErDE BIr FArklılık vAr. KısA vADEDE promosyonlAr, BIr mArkAnın sAtışlArını vE kârlılığını mArkA sADAkAtInE kıyAslA DAHA FAzlA Artırır. AnCAk uzun vADEDE DEğIl. Uzun vADEDE promosyonlAr, GEnEllIklE müştErInIn mArkA AlGısının kuyusunu kAzArAk sAtışlArı vE kârlılığı AzAltır.

PEkI o zAmAn nEDEn onCA şIrkEt FIyAt InDIrImlErInE vE DIğEr türDEn promosyon proGrAmlArınA BAşvuruyor? Çünkü Bu şIrkEtlErIn yönEtImlErI, uzun vADElI BAşArılArA kıyAslA kısA vADElI ArtışlArlA DAHA FAzlA IlGIlEnIyor.

ÖrnEğIn AmErIkA’DA BIr CEO’nun ortAlAmA GörEvDE kAlmA sürEsI BEş yılDAn kısADır. Bu yüzDEn CEO’lArın çoğunun kEnDI HIssEDArlArını vE DIrEktörlEr kurullArını mEmnun EtmEk vE DolAyısıylA IşlErInI kAyBEtmEmEk IçIn kısA vADEDE BAşArılı olDuklArını IspAtlAmAlArı GErEkIr.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.