2015 VERİLERİNİ AÇIKLADI

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

2015 yılı 12 Aylık FAAlIyEt sonuçlArınA GörE BAnkAnın AktIF Büyüklüğü 2015’tE 20,7 mIlyAr TL’yE ulAştı. ToplAm krEDIlErI 13,7 mIlyAr TL olArAk GErçEklEştI. TSKB GEnEl MüDürü ÖzCAn TürkAkın, “KAlkınmA FInAnsmAnı AlAnınDAkI yEtkInlIğImIzI, sAğlAm FInAnsAl yApımız vE uluslArArAsı Fon sAğlAyıCı kurumlAr nEzDInDE ItIBArımızlA GüçlEnDIrIyoruz. 2015’tE TürkIyE özEl sEktörünE toplAm 1,3 mIlyAr DolAr tutArınDA DEstEk sAğlADık” DIyE konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.