“FINTECH İSTANBUL”KURULDU

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

AlAnınDAkI Ilk plAtFormu, FInTECH İstAnBul, TürkIyE GIrIşImCIlErInIn FInTECH AlAnınDA lIDEr rol AlmAsı mIsyonuylA kurulDu. TürkIyE’DE yEnI GElIşmEyE BAşlAyAn FInTECH EkosIstEmInIn sAğlıklı BüyümEsI IçIn GErEkEn tüm yApı tAşlArını BIr ArADA toplAmAyı AmAçlAyAn plAtForm, EğItIm, GIrIşIm vE vErI AnAlIz konulArınDA uzmAn, Bu AlAnlArA Gönül vErmIş önCü IsImlErlE yolA çıktı. PlAtForm, tEmEl AmAçlArınA DEstEk vErEBIlECEk HEr yEnI kIşI vE kurumun IşBIrlIğInE Açık BIr yApılAnmAyı IlkE EDInIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.