“TEDBİRLER ÇOK SIKI, GEVŞETİLMELİ”

Capital (Turkey) - - REKABET -

TEK BAŞIMIZA KALDIK

SEktörün En Büyük sorunu kârlılık. SErmAyE GEtIrIsI yüzDE 11 IlE çok Düşük. TürkIyE’DE BIr yABAnCı yAtırımCının mInImum AlmAsı GErEkEn GEtIrI yüzDE 15. BuGün HIçBIr BAnkA Bunu tutturAmıyor. Bunun nEDEnI, BüyümEnIn IyI olDuğu CArI Açığın DAHA yüksEk olDuğu zAmAnlArDA Alınmış çok sıkı tEDBIrlEr vAr. BunlArın üzErInE BAsEl’In GErEklIlIklErInI DE uyGuluyoruz. TürkIyE Bu konuDA o kADAr kEnDI BAşınA kAlDı kI… BAnkAlAr Bu nEDEnlE sıkışmış DurumDA. Bu tEDBIrlErIn BIrAz GEvşEtIlmEsI lAzım. ÖrnEğIn şuBE HArçlArınA yEnIDEn BAkmAk lAzım. TErör nEDEnIylE kApAlı olAn şuBElErImIz vAr AmA BIz HArç öDEmEyE DEvAm EDIyoruz, HIçBIr EsnEklIk GElmIyor. Bu tIp mAlIyEtlErIn GIDErIlmEsI lAzım.

TEK ELDEN YÖNETİM

SEktör üzErInDE DEğIşIk BAkAnlıklArın uyGulADığı DEnEtImlEr vAr. ÖrnEğIn şImDI Gümrük vE TICArEt BAkAnlığı’nın DEnEtImlErI vAr. BAşkA BIr örnEk, HAkEm HEyEtlErInDE tüm kArArlAr BAnkAlAr AlEyHInE sonuçlAnıyor. SEktörDE çok yüksEk BIr mAlIyEt yArAtıyor. ING BAnk olArAk BIz Bu yıl, 60 mIlyon TL HAkEm HEyEtlErInE öDEmE yAptık. Büyük BAnkAlArDA rAkAmlAr çok DAHA yüksEk. ŞImDI HEsAp IşlEtIm üCrEtlErI IçIn BIr kArAr çıktı, Bu öDEmElErIn nErEyE GIrECEğInI DE BIlmIyoruz. TürkIyE’DE BAnkAlAr kötü yönEtIlDIğInDEn yA DA potAnsIyEllErI olmADığınDAn DEğIl, GErEğInDEn FAzlA rEGülAsyon vE DEğIşIk kurumlArın DEnEtImI olmAsınDAn kâr sorunu yAşıyor. BAnkACılığın tEk ElDEn yönEtIlmEsI lAzım, BDDK üzErInDEn tEk BIr koorDInAsyon BACAğıylA yönEtIlmEsI GErEkIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.